STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 số 86/ KH_UBND 20/03/2023 Thực hiên kế hoạch số 352/KH_UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sữa đổi). UBND Xã Cẩm Mỹ ban hành kế hoạch số 86 /KH-UBND ngày 20/03/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sữa đổi)
2 SỐ 93/TB_UBND 22/02/2023 Thông báo niêm yết công khai danh sách xét duyệt công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có nguồn gốc sử dụng đất ở trước ngày 18/12/1980. Danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất tại thôn Mỹ Yên , Mỹ Đông và Mỹ Phú
3 số 12/ TB_UBND 10/01/2023 Thông báo công khai niêm yết số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính ở xã được HĐND xã đã quyết định.
4 675/BC-UBND 19/12/2022 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2023
5 719/QĐ-UBND 24/11/2022 Báo cáo kết quả CCHC
6 535/BC-UBND 16/09/2022 Kết quả duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
9001:2015 xã Cẩm Mỹ quý III năm 2022
7 534/BC-UBND 15/09/2022 Báo cáo kết quả CCHC quý III/2022
8 533/BC-UBND 15/09/2022 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2022
9 374/KH-UBND 27/06/2022 KH khắc phục tồn tại hạn chế sau kiểm tra CCHC đợt 1
10 213 19/06/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022.
11 223 19/06/2022 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 04/2022
12 117/BC-UBND 19/06/2022 Báo cáo Cải cách hành chính Quý I năm 2022 xã Cẩm Mỹ
13 118 19/06/2022 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2022
14 234/KH-UBND 19/06/2022 Truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
15 317/BC-UBND 19/06/2022 Kết quả kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC năm 2022
16 345/BC-UBND 19/06/2022 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022
17 346/BC-UBND 19/06/2022 Kết quả Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 xã Cẩm Mỹ
18 356/ BC-UBND 19/06/2022 Kết quả duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
9001:2015 xã Cẩm Mỹ 6 tháng đầu năm 2022
19 348 19/06/2022 V/v đôn đốc khắc phục tồn tại hạn chế sau kết quả kiểm tra CCHC tại đơn vị
20 97/KH-BND 19/06/2022 Khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác
Cải cách hành chính năm 2021
21 12/NQ-TU 26/05/2022 Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính
22 10/CTr-UBND 06/01/2022 Chương trình Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022
23 377 20/12/2021 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng –An ninh năm 2021
24 378 20/12/2021 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021
25 379 20/12/2021 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021
26 542/UBND-TNMT 28/10/2021 V/v trả lời kiến nghị của ông Hồ Minh Toản
27 440 27/10/2021 Về việc cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021
28 591/BC-UBND 26/10/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 10/2021
29 581/BC-UBND 25/10/2021 Kết quả Khắc phục tồn tại Cải cách hành chính
30 3402/QĐ-UBND 11/10/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
liên thông được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
31 14 - TB/ĐU 07/10/2021 THÔNG BÁO
tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2021
của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
32 3200/QĐ-UBND 21/09/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
33 487 15/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC quy III năm 2021
34 481/BC-UBND 15/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC quy III năm 2021
35 3110/QĐ-UBND 08/09/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ
thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh
và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
36 13 - TB/ĐU 06/09/2021 THÔNG BÁO
tiếp dân định kỳ tháng 9 năm 2021
của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
37 462/UBND-VP 06/09/2021 Công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC
38 3059/QĐ-UBND 31/08/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
39 452/BC-UBND 30/08/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 8/2021
40 2531/UBND-VHTT 20/08/2021 Về việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.
41 309/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện cải cách hành chính
42 382/BC-UBND 09/08/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 07/2021
43 10 - TB/ĐU 07/08/2021 THÔNG BÁO
tiếp dân định kỳ tháng 8 năm 2021
của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
44 400 06/08/2021 Lộ trình giải quyết ý kiến đại biểu và cử tri sau kỳ họp thứ 1 HĐND xã khóa XX
45 2337 04/08/2021 Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2021 - 2025
46 380 03/08/2021 Kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC trên địa bàn xã năm 2021
47 Số 46 - CĐ/HU 30/07/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
48 295/QĐ-UBND 29/07/2021 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của xã Cẩm Mỹ
49 Số: 296/QĐ-UBND 29/07/2021 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách
6 tháng đầu năm 2021 của xã Cẩm Mỹ
50 2696 28/07/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,686
  • Tháng hiện tại27,275
  • Tổng lượt truy cập2,078,645
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây