Văn bản theo chủ đề: Văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 số 86/ KH_UBND 19/03/2023 Thực hiên kế hoạch số 352/KH_UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sữa đổi). UBND Xã Cẩm Mỹ ban hành kế hoạch số 86 /KH-UBND ngày 20/03/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sữa đổi)
2 SỐ 93/TB_UBND 21/02/2023 Thông báo niêm yết công khai danh sách xét duyệt công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có nguồn gốc sử dụng đất ở trước ngày 18/12/1980. Danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất tại thôn Mỹ Yên , Mỹ Đông và Mỹ Phú
3 719/QĐ-UBND 23/11/2022 Báo cáo kết quả CCHC
4 97/KH-BND 18/06/2022 Khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác
Cải cách hành chính năm 2021
5 356/ BC-UBND 18/06/2022 Kết quả duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
9001:2015 xã Cẩm Mỹ 6 tháng đầu năm 2022
6 346/BC-UBND 18/06/2022 Kết quả Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 xã Cẩm Mỹ
7 345/BC-UBND 18/06/2022 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022
8 317/BC-UBND 18/06/2022 Kết quả kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC năm 2022
9 117/BC-UBND 18/06/2022 Báo cáo Cải cách hành chính Quý I năm 2022 xã Cẩm Mỹ
10 213 18/06/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022.
11 3402/QĐ-UBND 10/10/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
liên thông được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
12 3110/QĐ-UBND 07/09/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ
thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh
và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
13 3200/QĐ-UBND 20/09/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
14 462/UBND-VP 05/09/2021 Công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC
15 54/UBND-VP 01/02/2021 Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
16 201/BC-UBND 25/04/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 07/2021
17 382/BC-UBND 08/08/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 07/2021
18 333/BC-UBND 26/06/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 06/2021
19 269/BC-UBND 26/05/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 05/2021
20 144/BC-UBND 24/03/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 03/2021
21 87/BC-UBND 26/02/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 2/2021
22 42/BC-UBND 26/01/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 01/2021
23 334//UBND-VP 29/06/2021 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND
24 2337 03/08/2021 Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2021 - 2025
25 67/QĐ-UBND 07/01/2021 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
26 306 13/06/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 6 tháng đầu năm 2021
27 261 25/05/2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 05, triển khai nhiệm vụ tháng 06 năm 2021.
28 195 20/04/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5
29 25 17/01/2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2021.
30 08/CTr-UBND 06/01/2021 CHƯƠNG TRÌNH Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021
31 134 21/03/2021 Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức,
cán bộ không chuyên trách cấp xã năm 2021
32 245 30/05/2021 Về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2021
33 308 14/06/2021 Báo cáo Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021
34 318 21/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm 2021
35 107 09/03/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC quý I năm 2021
36 75 21/02/2021 Kế hoạch ứng dụng CNTT
37 112 14/03/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC quy I năm 2021
38 114 15/03/2021 Kê hoạch Khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác Cải cách hành chính năm 2020
39 24 17/01/2021 về việc thành lập BCĐ ISO
40 27 18/01/2021 Về việc phân công nhiệm vụ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
41 26 18/01/2021 Về việc kiện toàn bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ
42 115 15/03/2021 Kế hoạch Tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2021
43 329 27/06/2021 Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
44 380 02/08/2021 Kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC trên địa bàn xã năm 2021
45 77 22/02/2021 Xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 xã Cẩm Mỹ 2021
46 74 21/02/2021 Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2021
47 33 20/01/2021 Tuyên truyền cải cách hành chính xã Cẩm Mỹ năm 2021
48 Số 2072 - CV/BTGTU 13/09/2020 Đầu năm 1920, sau khi dập tắt các cuộc khởi nghĩa của nông dân, ruộng đất nước ta chủ yếu tích tụ vào tay một số ít địa chủ Pháp, phong kiến, quan lại, địa chủ thường và địa chủ kiêm công thương đã làm xã hội phân hóa mạnh mẽ. Giai cấp địa chủ chiếm 9% tổng số chủ ruộng nhưng lại sở hữu trên 50% diện tích đất canh tác. Tiểu nông chiếm trên 90% tổng số chủ ruộng nhưng lại chỉ có gần 40% diện tích trồng trọt. Ngoài ra còn khoảng 2,2 triệu hộ trong tổng số 4 triệu hộ nông thôn lúc bấy giờ hoàn toàn không có đất. Họ bị bóc lột dã man bởi tô, tức, thuế....
49 288/ BC 09/08/2020 Báo cáo trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân xã khoá XIX
50 154. QD- UBND 07/07/2020 Quyết định kiện toàn bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa , một của liên thông
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,758
  • Tháng hiện tại27,347
  • Tổng lượt truy cập2,078,717
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây