Văn bản theo chủ đề: Văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3 356/ BC-UBND 18/06/2022 Kết quả duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
9001:2015 xã Cẩm Mỹ 6 tháng đầu năm 2022
4 346/BC-UBND 18/06/2022 Kết quả Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 xã Cẩm Mỹ
5 345/BC-UBND 18/06/2022 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022
6 317/BC-UBND 18/06/2022 Kết quả kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC năm 2022
7 117/BC-UBND 18/06/2022 Báo cáo Cải cách hành chính Quý I năm 2022 xã Cẩm Mỹ
8 213 18/06/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022.
9 3402/QĐ-UBND 10/10/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
liên thông được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10 3110/QĐ-UBND 07/09/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ
thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh
và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11 3200/QĐ-UBND 20/09/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
12 462/UBND-VP 05/09/2021 Công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC
13 54/UBND-VP 01/02/2021 Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
14 201/BC-UBND 25/04/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 07/2021
15 382/BC-UBND 08/08/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 07/2021
16 333/BC-UBND 26/06/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 06/2021
17 269/BC-UBND 26/05/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 05/2021
18 144/BC-UBND 24/03/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 03/2021
19 87/BC-UBND 26/02/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 2/2021
20 42/BC-UBND 26/01/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 01/2021
21 334//UBND-VP 29/06/2021 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND
22 2337 03/08/2021 Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2021 - 2025
23 67/QĐ-UBND 07/01/2021 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
24 306 13/06/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 6 tháng đầu năm 2021
25 261 25/05/2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 05, triển khai nhiệm vụ tháng 06 năm 2021.
26 195 20/04/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5
27 25 17/01/2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2021.
28 08/CTr-UBND 06/01/2021 CHƯƠNG TRÌNH Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021
29 134 21/03/2021 Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức,
cán bộ không chuyên trách cấp xã năm 2021
30 245 30/05/2021 Về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2021
31 308 14/06/2021 Báo cáo Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021
32 318 21/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm 2021
33 107 09/03/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC quý I năm 2021
34 75 21/02/2021 Kế hoạch ứng dụng CNTT
35 112 14/03/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC quy I năm 2021
36 114 15/03/2021 Kê hoạch Khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác Cải cách hành chính năm 2020
37 24 17/01/2021 về việc thành lập BCĐ ISO
38 27 18/01/2021 Về việc phân công nhiệm vụ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
39 26 18/01/2021 Về việc kiện toàn bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ
40 115 15/03/2021 Kế hoạch Tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2021
41 329 27/06/2021 Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
42 380 02/08/2021 Kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC trên địa bàn xã năm 2021
43 77 22/02/2021 Xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 xã Cẩm Mỹ 2021
44 74 21/02/2021 Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2021
45 33 20/01/2021 Tuyên truyền cải cách hành chính xã Cẩm Mỹ năm 2021
46 Số 2072 - CV/BTGTU 13/09/2020 Đầu năm 1920, sau khi dập tắt các cuộc khởi nghĩa của nông dân, ruộng đất nước ta chủ yếu tích tụ vào tay một số ít địa chủ Pháp, phong kiến, quan lại, địa chủ thường và địa chủ kiêm công thương đã làm xã hội phân hóa mạnh mẽ. Giai cấp địa chủ chiếm 9% tổng số chủ ruộng nhưng lại sở hữu trên 50% diện tích đất canh tác. Tiểu nông chiếm trên 90% tổng số chủ ruộng nhưng lại chỉ có gần 40% diện tích trồng trọt. Ngoài ra còn khoảng 2,2 triệu hộ trong tổng số 4 triệu hộ nông thôn lúc bấy giờ hoàn toàn không có đất. Họ bị bóc lột dã man bởi tô, tức, thuế....
47 288/ BC 09/08/2020 Báo cáo trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân xã khoá XIX
48 154. QD- UBND 07/07/2020 Quyết định kiện toàn bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa , một của liên thông
49 148/QĐ 07/07/2020 Quyết định kiện toàn vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Cẩm Mỹ
50 137/QĐ-UBND 15/06/2020 QUYẾT ĐỊNH
V/v điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giai đoạn 2020 - 2021
51 112/BTG 12/01/2020 Hướng dẫn tuyên truyền 60 năm ngày chiến thắng Tua Hai
52 BC/ĐU 12/01/2020 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay555
  • Tháng hiện tại4,916
  • Tổng lượt truy cập2,023,662
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây