Ban hành “Mục tiêu, chính sách chất lượng năm 2022” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Xã Cẩm Mỹ

Thứ ba - 01/11/2022 17:08 875 0
Ban hành “Mục tiêu, chính sách chất lượng năm 2022” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Xã Cẩm Mỹ
Ban hành “Mục tiêu, chính sách chất lượng năm 2022” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Xã Cẩm Mỹ
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM MỸ
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
        Số: 255 /QĐ-UBND

           

                Cẩm Mỹ, ngày 23 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “Mục tiêu, chính sách chất lượng năm 2022” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Xã Cẩm Mỹ
 
 

                           CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;
Theo đề nghị của Văn phòng – Thống kê  xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành “Mục tiêu, chính sách chất lượng năm 2022” tại UBND Xã Cẩm Mỹ phù hợp yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (theo Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Các Công chức chuyên môn và cán bộ, công chức UBND xã có trách nhiệm nắm vững và thực hiện nội dung mục tiêu chất lượng đã được ban hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã; Ban chỉ đạo ISO hành chính xã; các ban ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT; BCĐ ISO.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


  Hà Huy Hùng 
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM MỸ
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số  255/QĐ-UBND ngày 23/9/2022
của UBND xã Cẩm Mỹ)
 
 

Tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động UBND xã phấn đấu thực hiện các mục tiêu:

1. Tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong công tác điều hành, quản lý và thực thi nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ tại Cơ quan.
2. Thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính, phấn đấu hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt các chỉ tiêu:
- 100% hồ sơ được giải quyết đúng thời gian quy định;
- 50% hồ sơ giải quyết nhanh hơn về mặt thời gian;
- 100% hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được kiểm soát và báo cáo kịp thời.
- 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Phấn đấu 50% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và thụ lý qua Dịch vụ công mức độ 3, 20% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và thụ lý qua Dịch vụ công mức độ 4 (trên tổng số hồ sơ thuộc TTHC có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4).
3. Phấn đấu tỷ lệ khiếu nại và tố cáo của tổ chức, công dân về tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức bằng không.
4. 100% cán bộ, công chức, viên chức trong Cơ quan thấu hiểu và thực hiện theo hệ thống ISO đã được ban hành.
5. Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%./.

                                                                                                                      CHỦ TỊCH                                                                                                     Hà Huy Hùng


 
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM MỸ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Mọi việc làm của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND xã Cẩm Mỹ  đều đảm bảo nguyên tắc và hướng tới phương châm:
“CÔNG KHAI, MINH BẠCH-CÔNG TÂM, CHÍNH XÁC-
ĐÚNG PHÁP LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Để đáp ứng được điều này, UBND xã cam kết:
      1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước dưới sự chỉ đạo của UBND xã.
2. Bộ máy, tổ chức UBND xã tinh gọn, trong sạch. Cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực để phục vụ tốt các tổ chức, công dân; thực hiện đổi mới công tác quản lý nhằm đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính.
3. Cán bộ, công chức được làm việc trong môi trường thuận lợi để phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao trong thực thi công vụ.
4. Phối hợp, tăng cường chặt chẽ các mối liên hệ giữa các bộ phận, ngành chuyên môn có liên quan trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo kịp thời, chính xác và hợp pháp để thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.
5. Quy trình xử lý, giải quyết công việc hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật, có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
                                            Cẩm  Mỹ, ngày 23 tháng 9 năm 2022
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hà Huy Hùng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay407
  • Tháng hiện tại4,768
  • Tổng lượt truy cập2,023,514
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây