Kết quả Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 xã Cẩm Mỹ có nhiều khởi sắc

Chủ nhật - 19/06/2022 17:47 142 0
 Kết quả Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 xã Cẩm Mỹ có nhiều khởi sắc
 Kết quả Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 xã Cẩm Mỹ có nhiều khởi sắc


     BÁO CÁO Kết quả Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 xã Cẩm Mỹ
      CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
       Năm 2022 Ủy ban nhân dân xã xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hơn nữa, đặc biệt khắc phục các tồn tại, hạn chế chỉ ra trong CCHC năm 2022. Chỉ đạo ban hành 30 văn bản chỉ đạo điều hành như: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2022; Kế hoạch về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính 2022; Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính; Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin 2022, Kế hoạch ISO 9001: 2015; Quyết định phân công nhiệm vụ, thông báo phân công nhiệm vụ CCHC năm 2022. Ban hành quy chế cán bộ kiểm soát TTHC, phân công nhiệm vụ giải quyết TTHC, kiện toàn, phân công nhiệm vụ tại bộ phận một cửa. Ban hành quy chế dân chủ cơ sở, tiếp công dân, chương trình công tác năm; chương trình trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Triển khai kế thực hiện ký cam kết theo QĐ 52/2017/ QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh.
          Đánh giá, cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022. Trong quý II/2022, đơn vị đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản về công tác chỉ đạo điều hành CCHC.
Đánh giá về công tác kiểm tra, tự kiểm tra CCHC. Ban hành và xây dựng kế hoạch tự kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ việc chấp hành các quy định về kỷ luật kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức.
 
 • Về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC: UBND xã đã ban hành tuyên truyền CCHC, viết 07 bài viết, đăng tải 30 văn bản về các nội dung Cải cách hành chính lên cổng thông tin điện tử và đài truyền thanh xã.
Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện giao. Thực hiện kịp thời đầy đủ các văn bản của UBND huyện giao tại văn bản số: 161/SKHĐT-DNĐT ngày 19/1/2022 và văn bản số 351/UBND-TCD ngày 18/2/2022.
Trong quý II/2022 đơn vị đã triển khai thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong cải cách thủ tục hành chính được UBND huyện công nhận năm 2021. Áp dụng việc phân rõ trách nhiệm cho các ngành liên quan đến CCHC.
 
 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  1.  Cải cách thể chế
 • Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện tốt các nội dung tại văn bản số 114/UBNDTP ngày 13/01/2022 của UBND huyện về thực hiện một số giải pháp nâng cao chỉ số về cải cách thể chế. Ban hành kế hoạch Cải cách thể chế, kế hoạch tư pháp, kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật quý I/2022.
 • Tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật qua đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, qua hội nghị CBCC đầu tháng. Phối hợp các ban ngành tổ chức 01 cuộc đối thoại về công tác quản lý đất đai, thủ tục hành chính về đất đai, chuyển nhượng, tặng cho tài sản. Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức trợ giúp pháp lý. Thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL theo ngành, lĩnh vực nhằm kịp thời phát hiện các sai sót để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đảm bảo đúng quy định.
  1. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
 • Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, trong quý đã đề xuất danh mục rà soát 14 thủ tục hành chính, kiến nghị cắt giảm 5 TTHC đối với lĩnh vực thi đua khen thưởng.
 • Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã do UBND tỉnh quy định: 117 TTHC.
 • Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: Bộ phận Một cửa cấp xã: cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại như tivi, camera, máy phô tô, máy scan, máy tra cứu đáp ứng được nhu cầu của người dân khi đến giải quyết TTHC. Bên cạnh đó việc thực hiện quy chế về CCHC được quán triệt và triển khai đến công chức chuyên môn, đặc biệt về thái độ tiếp nhận và giải quyết TTHC, nâng cao sự hài lòng của người dân.
+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được quán triệt và giao cho các ngành chuyên môn thực hiện. Bước đầu các lĩnh vực Thi đua khen thưởng thực hiện hiện số hóa kết quả 100% thủ tục tiếp nhận. Lĩnh vực văn hóa chính sách đã thực hiện số hóa các TTHC liên thông cấp huyện.  
+ Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 6 tháng đầu năm là: 863 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển qua là  19 hồ sơ, tiếp nhận mới 819  hồ sơ, đã giải quyết 860 hồ sơ, đang giải quyết 03 hồ sơ. Tổng hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 tiếp nhận là 25 hồ sơ.
+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan  đến quy định TTHC. Từ ngày 07/12/2021 thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019. Ngoài ra tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã còn bố trí hộp thư góp ý để tiếp nhận các ý kiến phản ánh kiến nghị về quy trình, thủ tục hành chính, hành vi hành chính của cán bộ giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua bộ phận tiếp công dân nhằm đảm bảo mọi ý kiến, kiến nghị đều được tiếp thu, xử lý, giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và quyền lợi của nhân dân.
         Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC. Việc lấy phiếu ý kiến của tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC được triển khai nghiêm túc tại đơn vị, UBND ban hành văn bản niêm yết trên Cổng thông tin và đài truyền thanh xã. Hòm lấy ý kiến, phiếu và hướng dẫn ghi thông tin phiếu được đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa. Tổng số phiếu được lấy trong quý II là 75 phiếu, đạt tỷ lệ rất hài lòng và hài lòng cao.
 
  1. Cải cách tổ chức bộ máy
 • Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công chức theo đúng quy định UBND huyện giao. Hiện tại số lượng CBCC của đơn vị là 20/22 CBCC, trong đó 01 biệt phái và 01 trưởng công an chính quy. 09 bán chuyên trách, trong đó 01 hợp đồng bảo vệ kiêm bưu tá. Chất lượng CBCC đạt chuẩn theo đúng quy định.
 •  Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức đúng quy định, thiếu 02 CBCC lĩnh vực Tài chính ngân sách và Văn hóa thông tin, đơn vị đang tiếp tục đề nghị UBND huyện bổ sung.
 • Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và giữa các cấp chính quyền được thực hiện tốt, trong đó quy chế phối hợp giữa TT. Đảng ủy, HĐND, UBND xã MTTQ được triển khai. Sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các ban ngành và đoàn thể được thể hiện rõ qua các chính sách Nông nghiệp, nông thôn mới, cải cách hành chính…
  1. Cải cách chế độ công vụ
 • Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định số 25/QĐUBND ngày 19/01/2022 về phân công nhiệm vụ CBCC trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022. Thông báo số 30/TB-UBND ngày 13/01/2022 về phân công nhiệm vụ CBCC cấp xã. Đồng thời tham mưu phân công thành lập các tổ, ban chỉ đạo quy định các chức năng nhiệm vụ, phân rõ trách nhiệm của CBCC trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức của đơn vị được thực hiện tốt. Ủy ban nhân dân xã ban hành văn bản số 25/UBNDVP ngày 13/01/2022 V/v triển khai thực hiện và ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, tổ chức ký cam kết cho toàn thể CBCC xã tại hội nghị cán bộ, công chức đầu năm 2022; Ban hành kế hoạch số 11/KHUBND ngày 6/1/2022 về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong CBCC. Thực hiện việc chấm công CBCC hàng ngày, nhắc nhở CBCC vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính. Công văn số 197/UBNDVP, 287/UBND-VP về thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính. Ban hành kế hoạch, quyết định thành lập đoàn kiểm tra công vụ, lập biên bản đối với các trường hợp không chấp hành quy định văn hóa công sở.
         - Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong quý II/2022 cử 01 CBCC tham gia học trung cấp lý luận chính trị, 01 CBCC tham gia học QLNN. Bên cạnh đó cử CBCC cấp xã tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
 
  1. Cải cách tài chính công
          - Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại đơn vị, địa phương:
+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: 400 triệu đồng/KH giao 400 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch
+ Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán  nhà nước về tài chính, ngân sách: Ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND xã Cẩm Mỹ về khắc phục tồn tại, hạn chế sau thanh tra việc quản lý tài chính-ngân sách tại UBND xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên
+ Thực hiện nội dung xử lý về kinh tế sau kết luận của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh: Đôn đốc truy thu nộp thuế đối với các cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế nhưng chưa kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân là ông: Phạm Văn Vị và ông Lê Đình Đồng, với số tiền: 10.833.750 đồng trực tiếp nộp vào ngân sách nhà nước, qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Tỉnh Hà Tĩnh
 
 • Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.
+ UBND xã quản lý, sử dụng và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
+ Hàng năm trích khấu hao và tính hao mòn tài sản cố định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi UBND xã quản lý
+ Tham mưu ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 về việc thành lập Tổ rà soát, thẩm định cơ sở vật chất phục vụ tại cơ quan UBND xã Cẩm Mỹ
           - Kết quả thực hiện chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập: Trên cơ sở hướng dẫn của ngành cấp trên, Ban Tài chính Ngân sách đã tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ sát đúng với điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt là định mức chi nhằm minh bạch và công khai hóa các chế độ chính sách liên quan đến con người. Nhờ vậy các nguồn thu của UBND xã được sử dụng có hiệu quả, cơ sở vật chất của cơ quan không ngừng được cải tạo, mua sắm, các phương tiện thiết bị làm việc được hiện đại hóa như: Máy tính, máy in, máy photocopy, kết nối internet bảo trì phần mềm; Tham mưu quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, đảm bảo thu đủ, chi đúng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó, góp phần tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách.
 
  1. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số
6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị
Ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng chuyển đổi số: Kế hoạch 732/KH-UBND ngày 31/12/2021 về Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Cẩm Mỹ năm 2022; Quyết định số 62/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số.
        Đơn vị đã tập trung xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, bố trí phòng họp trực tuyến tại UBND xã, lắp đặt các trang thiết bị đảm bảo việc truyền tải dữ liệu và phục vụ các cuộc họp trực tuyến từ TW, tỉnh, huyện đầy đủ.

6.2. Áp dụng ISO 9001 trong hoạt động của đơn vị
- Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo kiện toàn BCĐ ISO 9001:2015 xã tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 15/2/2022, quyết định số 49/QĐ-UBND về phân công nhiệm vụ BCĐ ISO xã, Quyết định số 50/QĐ-UBND về ban hành quy chế hoạt động của BCĐ và tổ giúp việc ISO xã, kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 15/2/2022 về duy trì cải tiến hệ thống QLTCCL theo tiêu chuẩn ISO., Công văn 303/UBND-VP về giao viết các quy trình ISO. Phối hợp chi cục tiêu chuẩn đo lường tỉnh tập huấn ISO cho toàn thể CBCC cấp xã.
Chỉ đạo việc đánh giá nội bộ, điều chỉnh một số quy trình nội bộ đã được công bố cho phù hợp với tình hình đơn vị như mua sắm văn phòng phẩm, ký số văn bản, soạn thảo văn bản, quản lý tài sản công....
Việc sắp xếp hồ sơ tài liệu đã được các ban ngành sắp xếp cơ bản gọn gàng, ngăn nắp theo từng file, từng hồ sơ công việc riêng. Bước đầu việc áp dụng các hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã được triển khai thực hiện có hiệu quả.
7. Mức độ thu hút đầu tư:
Trong quý II/2022, đơn vị đã tranh thủ tiếp cận được nhiều chương trình dự án đầu tư trọng điểm về trên địa bàn như dự án xây dựng nhà 2 tầng trạm y tế; hiện nay đang tiếp tục thi công hoàn thành các công trình như: Đường TX03 xã Cẩm Mỹ (Đường CCB); Cầu Nguyên Bút thôn Mỹ Đông, Cầu Bến Sặt thôn Mỹ Phú.
8. Tỷ lệ Doanh nghiệp thành lập mới trong năm
Do đơn vị nằm ở xa trung tâm, nguồn lợi kinh tế xã hội còn thấp nên việc thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn còn thấp, chưa phát huy lợi thế địa phương. Năm 2022 có 3 doanh nghiệp và 3 HTX hoạt động. 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn không có doanh nghiệp mới nào được thành lập.
9. Tỷ lệ đóng góp của Doanh nghiệp vào thu ngân sách của địa phương
10. Thực hiện thu ngân sách:
Thực hiện thu ngân sách quý II/2022 là: 3.396,4 triệu đồng/Kế hoạch 6.051,6 triệu đồng, đạt: 56,12%.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
 1. Mặt tích cực
Công tác CCHC đã được cán bộ, công chức toàn đơn vị xem là nhiệm vụ trọng tâm, là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đề ra mục tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết HĐND, các chương trình kế hoạch của UBND xã.
Văn bản chỉ đạo điều hành CCHC được tập trung xây dựng: quyết định, quy chế, kế hoạch, công văn…Việc phân công rõ vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện CCHC giúp cho các CBCC biết việc để thực hiên, không đùn đẩy.
         2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
         Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ CCHC của một số CBCC chuyên môn còn chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện CCHC chung của toàn đơn vị. Tỷ lệ nhập hồ sơ trên DVC trực tuyến mức độ 3,4 còn thấp, số hóa kết quả TTHC còn ít chưa đạt được yêu cầu đề ra, một số lĩnh vực chưa phát sinh hồ sơ DVC mức độ 3,4.
Cơ sở hạ tầng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã được UBND huyện đầu tư năm 2020 cơ bản hiện đại tuy nhiên do hậu quả của trận lụt lịch sử tháng 10/2020 nên hư hỏng.
       Công tác tuyên truyền CCHC: nội dung tuyên truyền CCHC chưa phong phú, chưa sâu.
        III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC quý II/2022 theo kế hoạch Cải cách hành chính số 47/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND xã.
Tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, trong đó tập trung cao việc xây dựng chính quyền số, DVC trực tuyến mức độ 3,4, bưu chính công ích, số hóa kết quả cải cách TTHC, thực hiện đúng quy định về tiếp nhận và kiểm soát TTHC tại bộ phận một cửa.
Bổ sung nâng cấp CSVC tại bộ phận một cửa lắp điều hòa để phục vụ nhu cầu người dân đến giao dịch khi mùa hè.
Thực hiện lấy phiếu đánh giá hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giải quyết TTHC hàng tháng để đánh giá, chấn chỉnh nâng cao thái độ phục vụ nhân dân.
Tổ chức họp đánh giá nội bộ, điều chỉnh, bổ sung các quy trình nội bộ công bố lại lần 2 trong tháng 6.

 
Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ;
- TT Đảng ủy, HĐND;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hà Huy Hùng 

Tác giả bài viết: Trương Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay185
 • Tháng hiện tại30,650
 • Tổng lượt truy cập2,082,020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây