Kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2021 có nhiều khởi sắc.

Thứ tư - 08/12/2021 15:07 863 0
Công tác Cải cách hành chính năm 2021 của xã Cẩm Mỹ đạt kết quả cao, xếp thứ 5/23 xã, thị trấn trong toàn huyện.
Kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2021 có nhiều khởi sắc.

Năm 2021, xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm hàng đầu của đơn vị, trong đó việc nâng cao chỉ số CCHC năm 2021 với mục đích lớn nhất là nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công việc, đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp hơn. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Mỹ chỉ đạo hết sức quyết liệt, sâu sắc đưa vào nội dung quan trọng hàng tuần, hàng tháng.

         Xây dựng, ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 đảm bảo về thời gian. Ban hành 77 Văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành; thực hiện chế báo cáo định kỳ về CCHC đầy đủ, đúng thời gian quy định. Có 10/12 chỉ tiêu đặt ra tại kế hoạch 38/KH-UBND được hoàn thành.
Tổ chức rà soát, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC năm của đơn vị và chỉ đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm túc, ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện chế độ báo cáo và chất lượng báo cáo CCHC và kiểm soát TTHC hàng tháng, hàng quý, 6 tháng.  Xây dựng kế hoạch, tổ chức khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện CCHC đã chỉ ra trong công tác thể chế, công tác tuyên truyền CCHC, công tác cải cách TTHC, xây dựng và áp dụng ISO 9001: 2015.
Triển khai các văn bản tuyên truyền về CCHC đa dạng thông qua: đài phát thanh, trang thông tin điện tử xã phát huy hiệu quả; xây dựng chuyên mục CCHC riêng trên cổng thông tin, hàng tháng đăng tải 2-3 bài viết về lĩnh vực CCHC, tổng số bài viết trên Cổng thông tin 25 bài. Công khai các vấn đề về Tài chính, ngân sách, lịch công tác...
Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị được quan tâm chỉ đạo, bố trí nơi tiếp công dân, niêm yết nội quy, mở sổ theo dõi; có quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công. Giải quyết cơ bản kịp thời những vướng mắc kiến nghị của nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội ở địa phương.
       Trong công tác Cải cách thể chế: Tham mưu ban hành các Kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL theo thẩm quyền năm 2021 và báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm đúng quy định; xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong Kế hoạch công tác tư pháp năm 2021.
Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ về cải cách thể chế theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Tham gia góp ý văn bản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước cấp trên. Công tác tổ chức thi hành pháp luật đã triển khai kịp thời các văn bản QPPL mới có hiệu lực liên quan đến nhiệm vụ của chính quyền cấp xã như Luật cư trú, Luật xử lý VPHC sửa đổi, Luật Lao động sửa đổi 2019, Luật Thủy sản, Luật BVMT; Nghị định 82/2020/NĐ-CP, Thông tư 04/2021/TT-BTP, Quyết định 43/QĐ-TTg, 25/2021/QĐ-TTg và các văn bản, chính sách mới có hiệu lực theo từng quý do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành; hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được triển khai kịp thời góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương.
Cải cách thủ tục hành chính   Cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được đảm bảo về diện tích, trang thiết bị theo quy định. Phòng làm việc một cửa, một cửa liên thông đảm bảo diện tích đảm bảo theo quy định, được UBND huyện đầu tư. Máy tra cứu thông tin, tivi, camera, bảng biểu niêm yết công khai thủ tục hành chính, hòm thư góp ý, quầy giao dịch, ghế ngồi, bàn viết, tủ đựng tài liệu, máy vi tính, máy in, máy scan, nhìn chung cơ bản đảm bảo theo quy định. 
Bố trí đội ngũ làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo quy định gồm công chức Văn phòng –Thống kê, Tư pháp hộ tịch, tài nguyên môi trường, văn hóa xã hội, công an trực và tiếp công dân tất cả các ngày trong tuần. Thực hiện việc theo dõi tiếp nhận hồ sơ đúng theo mẫu quy định, có phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục đã được công bố trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính. Kết quả hồ sơ TTHC tiếp nhận năm 2021 (tính đến ngày 1/12/2021): 1725 hồ sơ. Thường xuyên nhập hồ sơ trên dịch vụ công. Kết quả nhập DVC tính đến (01/2/2021) năm 2021: 959 hồ sơ, có 55 hồ sơ DVC mức độ 3, mức  độ 4 được số hóa, quá hạn 07 hồ sơ có phiếu xin lỗi người dân kèm theo.
       Niêm yết, công khai đẩy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Năm 2021, niêm yết mới TTHC thuộc lĩnh vực Giáo dục Đào tạo, Tư pháp –Hộ tịch, công an, TNMT, Nông nghiệp được UBND tỉnh công bố theo quy định.
Tổ chức lấy ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC tại Hòm thư góp ý kiến của công dân, lập biên bản và Báo cáo kết quả lấy phiếu đánh giá hài lòng người dân hàng tháng đẩy đủ, đúng quy định. Số phiếu lấy ý kiến hài lòng trong 11 tháng: 225 phiếu.
Cải cách tổ chức bộ máy Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tinh gọn, hiệu quả, kịp thời, đúng theo quy định mới của các cấp có thẩm quyền; bố trí đảm bảo đúng quy định về cơ cấu số lượng CBCC. Xây dựng Kế hoạch công tác trọng tâm cho tháng, tuần; tổ chức giao ban phân công nhiệm vụ cho CBCC thực hiện.
        Chất lượng cán bộ công chức được đảm bảo, xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức năm 2021, đạt chỉ tiêu đề ra. Hiện tại đơn vị 19/22 cán bộ công chức, thiếu 03 CBCC. Trong đó 01 đồng chí công an chính quy và 01 đồng chí Chủ tịch UBND xã được biệt phái.
         Ban hành Quyết định 314/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về phân công nhiệm vụ chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ, công chức cấp xã. Tham mưu kiện toàn HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026, ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 về quy chế hoạt động UBND nhiệm kỳ 2021-2026. Phân công cán bộ UBND xã ph trách tiêu chí, địa bàn thôn xóm và các nhiệm vụ liên quan.
Cải cách công vụ Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của đơn vị đúng quy định hiện hành. Thực hiện quy trình đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2020 được các đơn vị thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 3268/UBND-NV ngày 10/11/2020 của UBND huyện; có hồ sơ lưu trữ cơ bản đầy đủ theo quy định. Thường xuyên biểu dương các đồng chí thực hiện tốt nhiệm vụ và nhắc nhở chấn chỉnh các đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2021, không có CBCC nào bị vi phạm kỹ thuật.
         100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định. Xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Trong năm 2021, đơn vị cử 05 đồng chí học bồi dưỡng trung cấp Chính trị, 04 đồng chí học QLHCNN, 01 đồng chí học bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư lưu trữ, cử CBCC tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về ISO, PCTT, chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục QP. Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh khá đầy đủ, kịp thời theo quy định.
         Chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức tại đơn vị ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Về trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định: có 15/19 đồng chí có trình độ Đại học, 01 đồng chí trình độ cao đẳng, 03 đồng chí trình độ trung cấp. Đội ngũ cán bộ bán chuyên trách có: 8 đồng chí. Trong đó Đại học 05 đồng chí, Trung cấp 03 đồng chí.
Công tác quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt việc theo dõi chấp hành giờ giấc của Cán bộ, công chức bằng bảng chấm công, camera cơ quan, nhất là tại bộ phận một cửa. Tại hội nghị CBCC đầu năm tổ chức ký cam kết cho cán bộ công chức theo QĐ 52/QĐ-UBND.
Việc triển khai thực hiện quy định về văn hóa công vụ tại đơn vị được thực hiện tốt. Ban hành quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 về quy chế văn hóa công vụ. Thường xuyên theo dõi việc chấp hành quy chế văn hóa công vụ của cán bộ, công chức cấp xã như trang phục, tác phong, giao tiếp, thái độ với nhân dân. Tổ chức kiểm tra đột xuất tại các phòng, phát hiện và lập biên bản vi phạm về công vụ: 03 cuộc.
 Cải cách tài chính công Ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/1/2021 về quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 sát đúng với điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt là định mức chi nhằm minh bạch và công khai hóa các chế độ chính sách liên quan đến con người.       Nhờ vậy các nguồn thu của UBND xã được sử dụng có hiệu quả, cơ sở vật chất, tài sản công của cơ quan không ngừng được cải tạo, mua sắm, các phương tiện thiết bị làm việc được hiện đại hóa như: Máy tính, máy in, máy photocopy, kết nối internet bảo trì phần mềm; Tham mưu quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, đảm bảo thu đủ, chi đúng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó, góp phần tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách.
Thực hiện công khai tài chính công đúng quy định theo Quyết định công khai tài chính theo thông tư 343/2016/TT-BTC và Công văn số 1931/STC-NS về việc hướng dẫn một số nội dung về công khai ngân sách nhà nước; kiểm tra việc thực hiện dự toán, quyết toán và sử dụng ngân sách theo quy định.
Đôn đốc các đơn vị thôn xóm quyết toán thu chi năm 2020, kiểm kê kinh tế, tài sản, hoàn thành công nợ. Xây dựng phương án thu chi năm 2021. Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ.
Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử:
     Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị
Ban hành kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/2/2021 về ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2021. Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 11/2/2021 về phân công cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin cấp xã. Bố trí cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã và Trang thông tin điện tử xã thay thế đồng chí phụ trách đài truyền thanh xã đã chuyển công tác. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền CCHC trên trang thông tin điện tử xã. Cập nhật đầy đủ văn bản về CCHC lên trang thông tin xã: công bố các TTHC, văn bản chỉ đạo về CCHC, tuyên truyền CCHC. Đăng tải, xây dựng các bài viế thuộc lĩnh vực Quy hoạch, ngân sách, kết quả xử lý kiến nghị, khen thưởng, kỷ luật, dịch vụ công.
Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã được triển khai. Sử dụng dịch vụ bưu chính công ích của bưu điện có 08 hồ sơ phát sinh.
Triển khai sử dụng có hiệu quả các phần mềm trong thực hiện nhiệm vụ như Ofic, phần mềm trẻ em, BHYT, quản lý tài chính, hộ tịch....Tổng số văn bản 2021 thực hiện ký số 947 văn bản đi trên hệ thống Ofic.
     Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị
Ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 18/1/2021 về xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại xã. Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 18/1/2021 về kiện toàn tổ giúp việc BCĐ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 23/2/2021 về xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO. Thực hiện báo cáo quý, 6 tháng kịp thời đầy đủ.
Tham mưu đồng chí Chủ tịch, Ban Tài chính ngân sách bố trí nguồn kinh phí đảm bảo việc tư vấn, xây dưng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN I SO 9001:2015 là 25 triệu đồng.
Phối hợp phòng KT&HT hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào đơn vị, tự xây dựng 11 quy trình nội bộ, ban hành và công bố các quy trình nội bộ, bước đầu áp dụng và thực hiện có hiệu quả.
8. Mức độ thu hút đầu tư
Do đơn vị nằm ở xa trung tâm, nguồn lợi kinh tế xã hội còn thấp nên việc thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn còn thấp, chưa phát huy lợi thế địa phương. Năm 2020 có 3 doanh nghiệp và 3 HTX hoạt động. Năm 2021 có thêm 02 doanh nghiệp mới thành lập.
Thực hiện thu ngân sách
         Chỉ đạo quyết liệt các hoạt động thu ngân sách như thu quỹ phòng chống thiên tai, thu đất công ích 5%, thu thuế, lệ phí và các khoản thu khác. Năm 2021 thực hiện thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.16/6.47 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch. Thu ngân sách tại xã  0,473 tỷ/1.57 tỷ đạt 34,46%. 
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những Tồn tại, hạn chế
         Công tác chỉ đạo điều hành còn chưa sát đúng thực tiễn. Chưa có sáng kiến kinh nghiệm về công tác CCHC của năm liền kề. Việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, chủ tịch UBND huyện giao chưa đạt. Chưa mở chuyên mục riêng về tuyên truyền CCHC trên phần mềm nhật ký truyền thanh để thuận tiện trong việc kiểm tra đánh giá.
Chưa ban hành văn bản để tổ chức thực hiện Luật đê điều và luật phòng tránh thiên tai sửa đổi theo hướng dẫn của UBND huyện tại công văn 594/UBND-TP.
Trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC một số ngành chưa đúng quy định. Tỷ lệ nhập hồ sơ lên phần mềm dịch vụ công chưa đạt (55,04%). Chưa thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC theo quy định, có 07 hồ sơ xử lý quá hạn trên phần mềm dịch vụ công.
Thu ngân sách chưa đạt theo kế hoạch huyện giao. Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đạt 25%.
Cơ sở hạ tầng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã được UBND huyện đầu tư năm 2020 cơ bản hiện đại tuy nhiên do hậu quả của trận lụt lịch sử tháng 10/2020 một số thiết bị trong bộ phận một cửa bị hư hỏng không thể khắc phục như máy lấy số tự động, chấm công, chưa có điều hòa nhiệt độ.
          2. Nguyên nhân
 - Cơ sở vật chất trang thiết bị tại phòng tiếp nhận và trả kết quả còn thiếu điều hòa nên nóng bức về mùa hè.
- Đội ngũ cán bộ chuyên môn đảm nhiệm công tác CCHC năng lực còn hạn chế, tinh thần phối hợp thực hiện nhiệm vụ chưa cao, phần lớn kiêm nhiệm công việc nên chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC chưa cao so với yêu cầu thực tiễn. Việc sắp xếp hồ sơ giải quyết TTHC, số hóa TTHC còn ít so với yêu cầu thực tiễn.
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2022
1. Tiếp tục chỉ đạo khắc phục các tồn tại hạn chế trong Cải cách hành chính năm 2021, giữ vững kết quả đạt được trong công tác CCHC, nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2022. Tập trung bám sát các Văn bản chỉ đạo CCHC của huyện và tình hình thực tế của địa phương để nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính, các báo cáo về CCHC...; đồng thời nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC; tăng cường công tác tự kiểm tra, đánh giá, rà soát để chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2021; thường xuyên quán triệt chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của cấp trên đến từng cán bộ, công chức.
2. Nâng cao trách nhiệm của người đúng đầu địa phương trong công tác CCHC; phát huy các kết quả đạt được, tìm nguyên nhân tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC và các tiêu chí bị trừ điểm năm 2021; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC theo từng lĩnh vực; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao với đánh giá, xếp loại, khen thưởng cán bộ, công chức cuối năm; quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ CCHC năm 2022 và nâng cao chỉ số, thứ hạng CCHC của đơn vị.
3. Bố trí sắp xếp lại cán bộ, công chức cấp xã, xin bổ sung cán bộ, công chức chuyên môn  còn thiếu theo quy định (tài chính, văn hóa, tư pháp), bố trí cán bộ phụ trách văn hóa thông tin và công tác tuyên truyền Cải cách hành chính.
4. Triển khai thực hiện tiếp công dân định kỳ và thường xuyên đúng quy định của Luật tiếp công dân. Triển khai nội dung văn bản 594/UBND-TP ngày 11/3/2021 của UBND huyện.
5. Đưa TTHC ngành dọc (lĩnh vực công an, quân sự) vào thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo danh mục được phê duyệt tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện bằng các cách thức khác nhau để lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa; thực hiện việc niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận PAKN tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đơn vị.
6. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các TTHC được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4,  xây dựng các giải pháp cụ thể tăng tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến mức độ 3,4; số hóa kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ phát sinh qua bưu chính công ích; nâng cao chất lượng cổng TTĐT cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra và cập nhật niêm yết công khai đầy đủ các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, công khai đường dây nóng, địa chỉ phản ánh kiến nghị của người dân.
7. Thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công việc; thực hiện tốt văn hóa công sở, tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc của CBCC; có biện pháp xử lý kịp thời CBCC vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
9. Tham mưu bố trí nguồn ngân sách nâng cấp, sữa chữa Cơ sở vật chất bị hư hỏng do lụt tháng 10/2020, bổ sung trang thiết bị làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, thực hiện chế độ phụ cấp, trang phục cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo quy định.v.v...
10. Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn đạt kế hoạch được giao. Đẩy nhanh việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước.
11. Tổ chức triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị. Lập hồ sơ lưu trữ khoa học theo đúng quy trình, xây dựng kế hoạch tập huấn ISO cho toàn thể CB,CC cấp xã vào quý I/2022.

Công tác Cải cách hành chính năm 2021 của xã Cẩm Mỹ đạt kết quả cao, xếp thứ 5/23 xã, thị trấn trong toàn huyện.
Năm 2021, xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm hàng đầu của đơn vị, trong đó việc nâng cao chỉ số CCHC năm 2021 với mục đích lớn nhất là nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công việc, đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp hơn. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Mỹ chỉ đạo hết sức quyết liệt, sâu sắc đưa vào nội dung quan trọng hàng tuần, hàng tháng.

         Xây dựng, ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 đảm bảo về thời gian. Ban hành 77 Văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành; thực hiện chế báo cáo định kỳ về CCHC đầy đủ, đúng thời gian quy định. Có 10/12 chỉ tiêu đặt ra tại kế hoạch 38/KH-UBND được hoàn thành.
Tổ chức rà soát, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC năm của đơn vị và chỉ đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm túc, ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện chế độ báo cáo và chất lượng báo cáo CCHC và kiểm soát TTHC hàng tháng, hàng quý, 6 tháng.  Xây dựng kế hoạch, tổ chức khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện CCHC đã chỉ ra trong công tác thể chế, công tác tuyên truyền CCHC, công tác cải cách TTHC, xây dựng và áp dụng ISO 9001: 2015.
Triển khai các văn bản tuyên truyền về CCHC đa dạng thông qua: đài phát thanh, trang thông tin điện tử xã phát huy hiệu quả; xây dựng chuyên mục CCHC riêng trên cổng thông tin, hàng tháng đăng tải 2-3 bài viết về lĩnh vực CCHC, tổng số bài viết trên Cổng thông tin 25 bài. Công khai các vấn đề về Tài chính, ngân sách, lịch công tác...
Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị được quan tâm chỉ đạo, bố trí nơi tiếp công dân, niêm yết nội quy, mở sổ theo dõi; có quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công. Giải quyết cơ bản kịp thời những vướng mắc kiến nghị của nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội ở địa phương.
       Trong công tác Cải cách thể chế: Tham mưu ban hành các Kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL theo thẩm quyền năm 2021 và báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm đúng quy định; xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong Kế hoạch công tác tư pháp năm 2021.
Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ về cải cách thể chế theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Tham gia góp ý văn bản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước cấp trên. Công tác tổ chức thi hành pháp luật đã triển khai kịp thời các văn bản QPPL mới có hiệu lực liên quan đến nhiệm vụ của chính quyền cấp xã như Luật cư trú, Luật xử lý VPHC sửa đổi, Luật Lao động sửa đổi 2019, Luật Thủy sản, Luật BVMT; Nghị định 82/2020/NĐ-CP, Thông tư 04/2021/TT-BTP, Quyết định 43/QĐ-TTg, 25/2021/QĐ-TTg và các văn bản, chính sách mới có hiệu lực theo từng quý do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành; hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được triển khai kịp thời góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương.
Cải cách thủ tục hành chính   Cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được đảm bảo về diện tích, trang thiết bị theo quy định. Phòng làm việc một cửa, một cửa liên thông đảm bảo diện tích đảm bảo theo quy định, được UBND huyện đầu tư. Máy tra cứu thông tin, tivi, camera, bảng biểu niêm yết công khai thủ tục hành chính, hòm thư góp ý, quầy giao dịch, ghế ngồi, bàn viết, tủ đựng tài liệu, máy vi tính, máy in, máy scan, nhìn chung cơ bản đảm bảo theo quy định. 
Bố trí đội ngũ làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo quy định gồm công chức Văn phòng –Thống kê, Tư pháp hộ tịch, tài nguyên môi trường, văn hóa xã hội, công an trực và tiếp công dân tất cả các ngày trong tuần. Thực hiện việc theo dõi tiếp nhận hồ sơ đúng theo mẫu quy định, có phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục đã được công bố trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính. Kết quả hồ sơ TTHC tiếp nhận năm 2021 (tính đến ngày 1/12/2021): 1725 hồ sơ. Thường xuyên nhập hồ sơ trên dịch vụ công. Kết quả nhập DVC tính đến (01/2/2021) năm 2021: 959 hồ sơ, có 55 hồ sơ DVC mức độ 3, mức  độ 4 được số hóa, quá hạn 07 hồ sơ có phiếu xin lỗi người dân kèm theo.
       Niêm yết, công khai đẩy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Năm 2021, niêm yết mới TTHC thuộc lĩnh vực Giáo dục Đào tạo, Tư pháp –Hộ tịch, công an, TNMT, Nông nghiệp được UBND tỉnh công bố theo quy định.
Tổ chức lấy ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC tại Hòm thư góp ý kiến của công dân, lập biên bản và Báo cáo kết quả lấy phiếu đánh giá hài lòng người dân hàng tháng đẩy đủ, đúng quy định. Số phiếu lấy ý kiến hài lòng trong 11 tháng: 225 phiếu.
Cải cách tổ chức bộ máy Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tinh gọn, hiệu quả, kịp thời, đúng theo quy định mới của các cấp có thẩm quyền; bố trí đảm bảo đúng quy định về cơ cấu số lượng CBCC. Xây dựng Kế hoạch công tác trọng tâm cho tháng, tuần; tổ chức giao ban phân công nhiệm vụ cho CBCC thực hiện.
        Chất lượng cán bộ công chức được đảm bảo, xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức năm 2021, đạt chỉ tiêu đề ra. Hiện tại đơn vị 19/22 cán bộ công chức, thiếu 03 CBCC. Trong đó 01 đồng chí công an chính quy và 01 đồng chí Chủ tịch UBND xã được biệt phái.
         Ban hành Quyết định 314/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về phân công nhiệm vụ chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ, công chức cấp xã. Tham mưu kiện toàn HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026, ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 về quy chế hoạt động UBND nhiệm kỳ 2021-2026. Phân công cán bộ UBND xã ph trách tiêu chí, địa bàn thôn xóm và các nhiệm vụ liên quan.
Cải cách công vụ Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của đơn vị đúng quy định hiện hành. Thực hiện quy trình đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2020 được các đơn vị thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 3268/UBND-NV ngày 10/11/2020 của UBND huyện; có hồ sơ lưu trữ cơ bản đầy đủ theo quy định. Thường xuyên biểu dương các đồng chí thực hiện tốt nhiệm vụ và nhắc nhở chấn chỉnh các đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2021, không có CBCC nào bị vi phạm kỹ thuật.
         100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định. Xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Trong năm 2021, đơn vị cử 05 đồng chí học bồi dưỡng trung cấp Chính trị, 04 đồng chí học QLHCNN, 01 đồng chí học bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư lưu trữ, cử CBCC tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về ISO, PCTT, chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục QP. Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh khá đầy đủ, kịp thời theo quy định.
         Chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức tại đơn vị ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Về trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định: có 15/19 đồng chí có trình độ Đại học, 01 đồng chí trình độ cao đẳng, 03 đồng chí trình độ trung cấp. Đội ngũ cán bộ bán chuyên trách có: 8 đồng chí. Trong đó Đại học 05 đồng chí, Trung cấp 03 đồng chí.
Công tác quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt việc theo dõi chấp hành giờ giấc của Cán bộ, công chức bằng bảng chấm công, camera cơ quan, nhất là tại bộ phận một cửa. Tại hội nghị CBCC đầu năm tổ chức ký cam kết cho cán bộ công chức theo QĐ 52/QĐ-UBND.
Việc triển khai thực hiện quy định về văn hóa công vụ tại đơn vị được thực hiện tốt. Ban hành quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 về quy chế văn hóa công vụ. Thường xuyên theo dõi việc chấp hành quy chế văn hóa công vụ của cán bộ, công chức cấp xã như trang phục, tác phong, giao tiếp, thái độ với nhân dân. Tổ chức kiểm tra đột xuất tại các phòng, phát hiện và lập biên bản vi phạm về công vụ: 03 cuộc.
 Cải cách tài chính công Ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/1/2021 về quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 sát đúng với điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt là định mức chi nhằm minh bạch và công khai hóa các chế độ chính sách liên quan đến con người.       Nhờ vậy các nguồn thu của UBND xã được sử dụng có hiệu quả, cơ sở vật chất, tài sản công của cơ quan không ngừng được cải tạo, mua sắm, các phương tiện thiết bị làm việc được hiện đại hóa như: Máy tính, máy in, máy photocopy, kết nối internet bảo trì phần mềm; Tham mưu quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, đảm bảo thu đủ, chi đúng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó, góp phần tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách.
Thực hiện công khai tài chính công đúng quy định theo Quyết định công khai tài chính theo thông tư 343/2016/TT-BTC và Công văn số 1931/STC-NS về việc hướng dẫn một số nội dung về công khai ngân sách nhà nước; kiểm tra việc thực hiện dự toán, quyết toán và sử dụng ngân sách theo quy định.
Đôn đốc các đơn vị thôn xóm quyết toán thu chi năm 2020, kiểm kê kinh tế, tài sản, hoàn thành công nợ. Xây dựng phương án thu chi năm 2021. Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ.
Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử:
     Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị
Ban hành kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/2/2021 về ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2021. Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 11/2/2021 về phân công cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin cấp xã. Bố trí cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã và Trang thông tin điện tử xã thay thế đồng chí phụ trách đài truyền thanh xã đã chuyển công tác. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền CCHC trên trang thông tin điện tử xã. Cập nhật đầy đủ văn bản về CCHC lên trang thông tin xã: công bố các TTHC, văn bản chỉ đạo về CCHC, tuyên truyền CCHC. Đăng tải, xây dựng các bài viế thuộc lĩnh vực Quy hoạch, ngân sách, kết quả xử lý kiến nghị, khen thưởng, kỷ luật, dịch vụ công.
Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã được triển khai. Sử dụng dịch vụ bưu chính công ích của bưu điện có 08 hồ sơ phát sinh.
Triển khai sử dụng có hiệu quả các phần mềm trong thực hiện nhiệm vụ như Ofic, phần mềm trẻ em, BHYT, quản lý tài chính, hộ tịch....Tổng số văn bản 2021 thực hiện ký số 947 văn bản đi trên hệ thống Ofic.
     Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị
Ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 18/1/2021 về xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại xã. Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 18/1/2021 về kiện toàn tổ giúp việc BCĐ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 23/2/2021 về xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO. Thực hiện báo cáo quý, 6 tháng kịp thời đầy đủ.
Tham mưu đồng chí Chủ tịch, Ban Tài chính ngân sách bố trí nguồn kinh phí đảm bảo việc tư vấn, xây dưng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN I SO 9001:2015 là 25 triệu đồng.
Phối hợp phòng KT&HT hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào đơn vị, tự xây dựng 11 quy trình nội bộ, ban hành và công bố các quy trình nội bộ, bước đầu áp dụng và thực hiện có hiệu quả.
8. Mức độ thu hút đầu tư
Do đơn vị nằm ở xa trung tâm, nguồn lợi kinh tế xã hội còn thấp nên việc thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn còn thấp, chưa phát huy lợi thế địa phương. Năm 2020 có 3 doanh nghiệp và 3 HTX hoạt động. Năm 2021 có thêm 02 doanh nghiệp mới thành lập.
Thực hiện thu ngân sách
         Chỉ đạo quyết liệt các hoạt động thu ngân sách như thu quỹ phòng chống thiên tai, thu đất công ích 5%, thu thuế, lệ phí và các khoản thu khác. Năm 2021 thực hiện thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.16/6.47 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch. Thu ngân sách tại xã  0,473 tỷ/1.57 tỷ đạt 34,46%. 
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những Tồn tại, hạn chế
         Công tác chỉ đạo điều hành còn chưa sát đúng thực tiễn. Chưa có sáng kiến kinh nghiệm về công tác CCHC của năm liền kề. Việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, chủ tịch UBND huyện giao chưa đạt. Chưa mở chuyên mục riêng về tuyên truyền CCHC trên phần mềm nhật ký truyền thanh để thuận tiện trong việc kiểm tra đánh giá.
Chưa ban hành văn bản để tổ chức thực hiện Luật đê điều và luật phòng tránh thiên tai sửa đổi theo hướng dẫn của UBND huyện tại công văn 594/UBND-TP.
Trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC một số ngành chưa đúng quy định. Tỷ lệ nhập hồ sơ lên phần mềm dịch vụ công chưa đạt (55,04%). Chưa thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC theo quy định, có 07 hồ sơ xử lý quá hạn trên phần mềm dịch vụ công.
Thu ngân sách chưa đạt theo kế hoạch huyện giao. Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đạt 25%.
Cơ sở hạ tầng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã được UBND huyện đầu tư năm 2020 cơ bản hiện đại tuy nhiên do hậu quả của trận lụt lịch sử tháng 10/2020 một số thiết bị trong bộ phận một cửa bị hư hỏng không thể khắc phục như máy lấy số tự động, chấm công, chưa có điều hòa nhiệt độ.
          2. Nguyên nhân
 - Cơ sở vật chất trang thiết bị tại phòng tiếp nhận và trả kết quả còn thiếu điều hòa nên nóng bức về mùa hè.
- Đội ngũ cán bộ chuyên môn đảm nhiệm công tác CCHC năng lực còn hạn chế, tinh thần phối hợp thực hiện nhiệm vụ chưa cao, phần lớn kiêm nhiệm công việc nên chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC chưa cao so với yêu cầu thực tiễn. Việc sắp xếp hồ sơ giải quyết TTHC, số hóa TTHC còn ít so với yêu cầu thực tiễn.
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2022
1. Tiếp tục chỉ đạo khắc phục các tồn tại hạn chế trong Cải cách hành chính năm 2021, giữ vững kết quả đạt được trong công tác CCHC, nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2022. Tập trung bám sát các Văn bản chỉ đạo CCHC của huyện và tình hình thực tế của địa phương để nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính, các báo cáo về CCHC...; đồng thời nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC; tăng cường công tác tự kiểm tra, đánh giá, rà soát để chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2021; thường xuyên quán triệt chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của cấp trên đến từng cán bộ, công chức.
2. Nâng cao trách nhiệm của người đúng đầu địa phương trong công tác CCHC; phát huy các kết quả đạt được, tìm nguyên nhân tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC và các tiêu chí bị trừ điểm năm 2021; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC theo từng lĩnh vực; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao với đánh giá, xếp loại, khen thưởng cán bộ, công chức cuối năm; quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ CCHC năm 2022 và nâng cao chỉ số, thứ hạng CCHC của đơn vị.
3. Bố trí sắp xếp lại cán bộ, công chức cấp xã, xin bổ sung cán bộ, công chức chuyên môn  còn thiếu theo quy định (tài chính, văn hóa, tư pháp), bố trí cán bộ phụ trách văn hóa thông tin và công tác tuyên truyền Cải cách hành chính.
4. Triển khai thực hiện tiếp công dân định kỳ và thường xuyên đúng quy định của Luật tiếp công dân. Triển khai nội dung văn bản 594/UBND-TP ngày 11/3/2021 của UBND huyện.
5. Đưa TTHC ngành dọc (lĩnh vực công an, quân sự) vào thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo danh mục được phê duyệt tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện bằng các cách thức khác nhau để lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa; thực hiện việc niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận PAKN tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đơn vị.
6. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các TTHC được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4,  xây dựng các giải pháp cụ thể tăng tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến mức độ 3,4; số hóa kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ phát sinh qua bưu chính công ích; nâng cao chất lượng cổng TTĐT cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra và cập nhật niêm yết công khai đầy đủ các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, công khai đường dây nóng, địa chỉ phản ánh kiến nghị của người dân.
7. Thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công việc; thực hiện tốt văn hóa công sở, tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc của CBCC; có biện pháp xử lý kịp thời CBCC vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
9. Tham mưu bố trí nguồn ngân sách nâng cấp, sữa chữa Cơ sở vật chất bị hư hỏng do lụt tháng 10/2020, bổ sung trang thiết bị làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, thực hiện chế độ phụ cấp, trang phục cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo quy định.v.v...
10. Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn đạt kế hoạch được giao. Đẩy nhanh việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước.
11. Tổ chức triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị. Lập hồ sơ lưu trữ khoa học theo đúng quy trình, xây dựng kế hoạch tập huấn ISO cho toàn thể CB,CC cấp xã vào quý I/2022.

 

Tác giả bài viết: Trương Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,645
  • Tháng hiện tại27,234
  • Tổng lượt truy cập2,078,604
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây