Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022

Chủ nhật - 19/06/2022 17:53 204 0
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC
1. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC
- Về công khai TTHC thực hiện công khai đầy đủ các TTHC tại bảng niêm yết TTHC tại bộ phận một cửa và trên cổng thông tin điện tử cấp xã để người dân thuận tiện theo dõi và được biết.
Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã do UBND tỉnh quy định: 117 TTHC.
2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC
Ủy ban nhân dân xã đã triển khai việc rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã; chỉ đạo các ban ngành, cán bộ công chức chuyên môn triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC theo lĩnh vực của ngành mình.
Có 14 danh mục TTHC được đề xuất đưa vào rà soát trong quý II/2022; 5 TTHC thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng được rà soát đề xuất kiến nghị cắt giảm số ngày giải quyết TTHC.
3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC
Việc niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đã được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tại Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh và bảng niêm yết TTHC tại bộ phận một cửa xã.
Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã có bố trí 01 hộp thư góp ý, 01 hòm phiếu lấy ý kiến hài lòng người dân khi giải quyết TTHC để tiếp nhận các ý kiến phản ánh kiến nghị về quy trình, thủ tục hành chính, hành vi hành chính của cán bộ giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua bộ phận tiếp công dân nhằm đảm bảo mọi ý kiến, kiến nghị đều được tiếp thu, xử lý, giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và quyền lợi của nhân dân.
Trong quý II/2022, đơn vị không phát sinh phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.
4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC
- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: Trong quý II/2022 tổng hồ sơ tiếp nhận 495 hồ sơ; Trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 494 hồ sơ (trực tuyến: 6 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 488 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 01 hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 492 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 0 hồ sơ, đúng hạn: 492 quá hạn: 0  hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 3 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 03 hồ sơ.
5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP:
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, UBND xã đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 về kiện toàn bộ phận một cửa, Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 về phân công nhiệm vụ Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông xã.
Chỉ đạo các ngành Quân sự, Công an thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Lập kế hoạch phê duyệt sữa chữa nâng cấp tại Bộ phận một cửa như Điều hòa để phục vụ nhân dân. Tại bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận giải quyết 117 TTHC cấp xã và các TTHC liên thông.
6. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP: Ủy ban nhân dân xã đang triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số hoá kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để triển khai thực hiện. Ban hành 03 văn bản đôn đốc, giao nhiệm vụ hướng dẫn DVC mức độ 3,4, số hóa kết quả giải quyết TTHC đối với bộ phận một cửa và cán bộ chuyên môn.
UBND xã rà soát các TTHC đủ điều kiện DVC mức độ 3,4 gửi cấp trên và đang tuyên truyền thực hiện 55 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã do UBND tỉnh giao;  
Trong quý II/2022 phát sinh 06 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4 tại đơn vị.

7. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC.
Công tác truyền thông về kiểm soát TTHC được quan tâm chỉ đạo thực hiện, ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, quan tâm công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác cải cách TTHC. Huy động người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động cải cách TTHC qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức.
          - Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, Cổng thông tin điện tử xã trong việc phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của CBCC trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại địa phương.
Thường xuyên cập nhật các tin, bài tuyên truyền có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC lên Cổng thông tin điện tử xã; cung cấp các tài liệu hướng dẫn tuyên truyền về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; Thông tin về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tuyên truyền tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính...
8. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC
Trong năm 2021 đơn vị có 01 sáng kiến về cải cách TTHC được cấp có thẩm quyền công nhận, đã áp dụng triển khai tại bộ phận một cửa.
9. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC
Ban hành Kế hoạch tự Kiểm tra CCHC năm 2022, lồng ghép nhiệm vụ kiểm tra TTHC để thực hiện. Trong quý II đã tổ chức kiểm tra CCHC, nhiều hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC được chỉ ra như in phiếu tiếp nhận, phiếu kiểm soát đây đủ, ghi mã hồ sơ chưa đầy đủ. Bên cạnh đó hàng tuần lãnh đạo UBND xã giao ban thường xuyên yêu cầu các ngành báo cáo kết quả giải quyết TTHC hàng tuần, khó khăn vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, khắc phục.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Hoạt động kiểm soát TTHC của đơn vị đã từng bước đi vào nề nếp, ổn định góp phần giải quyết kịp thời yêu cầu của công dân và đáp ứng nhiệm vụ cải cách hành chính. Việc công khai các TTHC, triển khai cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính. Tất cả hồ sơ tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản đã được giải quyết đúng theo quy định về thành phần hồ sơ cũng như thời gian hẹn trả kết quả, đảm bảo tiết kiệm về thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC đã được nâng lên so với những năm trước đây, giảm bớt tình trạng đùn đẩy hồ sơ, trả lại hồ sơ để bổ sung hoặc quy định thêm các thành phần hồ sơ trong TTHC.
  1. Khó khăn
Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC giữa các ban ngành liên quan còn chưa chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện CCHC chung của toàn đơn vị. Tỷ lệ nhập hồ sơ trên DVC trực tuyến mức độ 3,4 đã phát sinh tuy nhiên chỉ đạt 6 hồ sơ (   hồ sơ).
Cơ sở hạ tầng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã đã được đầu tư nhưng còn chưa tương xứng với nền hành chính hiện đại và yêu cầu người dân.
 

Tác giả bài viết: Trương Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay142
  • Tháng hiện tại30,607
  • Tổng lượt truy cập2,081,977
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây