Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019.

Thứ ba - 18/06/2019 15:42 415 0
Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-MTTQ-BTT ngày 01/3//2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Câm Xuyên và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ xã năm 2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019 như sau:
Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019.
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             XÃ CẨM MỸ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  BAN THƯỜNG TRỰC                      
                                                                                  Cẩm Mỹ, ngày  07  tháng 5  năm 2019
      Số: 01/HD- MTTQ-BTT                                                              

                                             HƯỚNG DẪN
                          Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019.

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-MTTQ-BTT ngày 01/3//2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Câm Xuyên và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ xã năm 2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019 như sau:
 
  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
          1.Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách và Pháp luật; thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện dân chủ ở cơ sở; giám sát và phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
          2. Tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức triển khai công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền, tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

          II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
          1.Công tác tham gia xây dựng Pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách Pháp luật:
          - Phối hợp với Thường trực HĐND xã, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức việc góp ý, phản biện vào các dự án Luật khi có chỉ đạo của MTTQ huyện và các ngành cấp trên, cụ thể như: Bộ luật lao đông (Sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (Sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án…Đồng thời chủ động phối hợp tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách tại địa phương liên quan thiết thực đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
          - Tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013; các Luật, Pháp lện mới ban hành hoặc có hiệu lực thi hành năm 2018, 2019 như: Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật quản lý nợ công; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật thủy lợi, Luật đường sắt; Luật tiếp cận thông tin; Luật Quốc phòng; Luật an ninh mạnh; Luật tố cáo…
          - Tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện KT-XH; QP-AN năm 2019 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXXV; các Nghị quyết của kỳ họp thứ VI HĐND xã khóa XIX và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã trong năm 2019.
          - Phối hợp hướng dẫn tổ chức ngày Pháp luật (Ngày 28 hàng tháng) và ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên; tập trung hướng về cơ sở, về các khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong công đồng dân cư, trong mọi tầng lớp nhân dân, trong đoàn viên, hội viên.
          - Phối hợp với Tư pháp để hướng dẫn, cũng cố, kiện toàn  mạng lưới tổ hòa giải  và đội ngũ hòa giải viên; nhiên cứu để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với các biến pháp giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện để người dân tích cực giaie quyết mâu thuẩn, tranh chấp ngay tại cộng đồng thôn xóm.
          2. Công tác giám sát và phản biện xã hội:
          Ủy ban MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể Chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và các Hướng dẫn, kế hoạch liên quan của xã.
          2.1. Công tác Giám sát:
          - Ủy ban MTTQ xã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội cấp xã và một số ban ngành liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát trên một số lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư các dự án trên địa bàn; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ Đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư trung ương Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thi 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
          - Phối hợp tham gia với Thường trực HĐND, các ban của HĐND xã giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6- HĐND xã và một số nội dung khác theo kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND xã trong năm 2019.
          - Ủy ban MTTQ xã, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư tiến hành rà soát, kiện toàn, cũng cố lại các Ban Thanh tra, ban Giám sát đầu tư cộng đồng (Sau khi các đơn vị sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Kết luận số 18/KL-TU ngày 26/2/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh) để tổ chức thực hiện việc giám sát theo quy định tại Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT- UBTVQH14- CP- ĐCTUBTWWMTTQVN ngày 15/6/2017;
          2.2. Công tác phản biện xã hội:
          Việc thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội được tiến hành theo các quy định tại Chương III Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội (Ban hành theo Quyết định 127-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI). Theo đó, Ủy ban MTTQ bám sát nội dung của Quy chế cũng như Hướng dẫn của UBMTTQ Việt Nam để lựa chọn những nội dung phù hợp, thiết thực, thống nhất với UBND và xin ý kiến của Đảng ủy để xây dựng kế hoạch phản biện năm 2019.
          Sauk hi kết thúc các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ xã sẽ có văn bản kiến nghị giám sát, phản biện xã hội gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm và theo dõi, đôn đốc chặt chẽ việc giải quyết, trả lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật.
          3. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân:
          - Ủy ban MTTQ xã phối hợp với Thường trực HĐND xã tổ chức các Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã trước các kỳ họp của hội đồng; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các kỳ họp HĐND xã trong năm 2019.
          - Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân địa phương gửi về ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện để báo cáo MTTQ tỉnh tổng hợp trình tại các kỳ họp trong năm 2019.
          - Ủy ban MTTQ xã chuẩn bị tốt nội dung báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và công tác giám sát trong các kỳ họp của HĐND cùng cấp.
          4. Công tác tổ chức tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo:
          - Ủy ban MTTQ xã tiếp tục đổi mới công tác tiếp công dân phù hợp với những quy định mới của pháp luật về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tromg việc tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lựa chọn một số vụ việc phức tạp, bức xúc để nghiên cứu và kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân; giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc đã kiến nghị.
          5. Tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền:
          - Ủy ban MTTQ xã xây dựng nội dung cụ thể tham gia xây dựng Đảng, nhất là tham gia góp ý vào các dự thảo Nghị quyết quan trọng của cấp ủy; nắm tình hình của nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực để giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân; phối hợp tham mưu Cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt việc đối ngoại với nhân dân, nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẩn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân.
          - Đề xuất biện pháp giám sát cán bộ, đảng viên theo quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của ngời đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Quy định số 625-QĐ/TU ngày 02/3/2018 của ban Thường vụ Tỉnh ủy vê “Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kế hoạch số 16/KH-MT ngày 17/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về triển khai thực hiện Quy định số 124- QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư.
          - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã xây dựng xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các tổ chức thành viên, các khu dân cư thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018- 2020.
          - Tập hợp, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, từ các tổ chức thành viên của Mặt trận để nâng cao chất lượng các văn bản góp ý xây dựng chính quyền của MTTQ tại các kỳ họp của HĐND.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
          - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị- xã hội, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư, trên cơ sở Hướng dẫn của UBMTTQ xã, căn cứ vào từng nhiệm vụ, trên từng nội dung công tác để xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể và cho tổ chức, đơn vị mình và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền năm 2019. Định kỳ 6 tháng (Trước ngày 05/6 và 05/12 hàng năm) báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã.
          - Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ban Thường trực để cùng giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                        TM. BAN THƯỜNG TRỰC
          - BTT MTTQ huyện                                                                     ;CHỦ TỊCH
          - Thường trực Đảng ủy;
            - Thường trực HĐND xã;
            - Chủ tịch, P. Chủ tịch UBND xã;
- BTT MTTQ xã;
- Các tổ chức thành viên;
- Ban công tác Mặt trận các thôn;                                                    Lê Hoàng Thanh
- Lưu MT. 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay402
  • Tháng hiện tại4,763
  • Tổng lượt truy cập2,023,509
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây