Kế hoạch xây dựng NTM của Mặt trận Tổ quốc

Thứ năm - 13/06/2019 15:30 4.864 0
Phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Kế hoạch xây dựng NTM của Mặt trận Tổ quốc

Căn cứ Quyết định số: 289/QĐ-UBND ngày 22/01/2019  của UBND Huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phấn đấu đạt chuẩn năm 2019 xã Cẩm Mỹ;
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-MT ngày 14/3/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện;
Căn cứ Nghị quyết số 51-NQ/ĐU ngày 23/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Mỹ Về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019;
          Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 của BCĐ chương trình MTQG xã Cẩm Mỹ;
          Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 như sau:
  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
  1. Mục đích:
          -Nhằm tiếp tục cũng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT- XH, đảm bảo QP- AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, khu dân cư mẫu, vườn mẫu trên địa bàn toàn xã trong năm 2019;
          - Góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền, các ban ngành liên quan và các tổ chức thành viên đảm bảo chặt chẽ, thường xuyên, thống nhất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;
          2. Yêu cầu:
          - Việc thực hiện nội dung cuộc vận động phải thiết thực, toàn diện, phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính đáng của nhân dân;
          - Nâng cao vai trò trách nhiaamj của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác hướng dẫn, vận động, phối hợp và giám sát thực hiện cuộc vận động, bảo đảm sự thống nhất giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên;
          - Phát huy vai trò tự quản, tính chủ động, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân trong cộng đồng dân cư trong triển khai, tổ chức thực hiện. Lấy khu dân cư là nơi triển khai thực hiện cuộc vận động, là cơ sở đề ra nội dung tiêu chí và đánh giá hiệu quả cuộc vận động;
          - Việc thực hiện cuộc vận động gắn với chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; phát huy vai trò tích cực, chủ động phối hợp triển khai cuộc vận động của các tổ chức thành viên gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức mình.
          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.
          1.Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã chủ trì hiệp thương phân công trách nhiệm cho các tổ chức thành viên của MTTQ và hướng dân các Ban công tác mặt trận ở các khu dân cư thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình MTQG xây dựng NTM với 5 nội dung trọng tâm theo Hướng dẫn tại Kế hoạch số 03/KH-MT ngày 07/4/2017 của Ban Thường trực UBMTTQ huyện, bao gồm:
          - Thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng;
          - Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe cho nhân dân; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tương thân, tương ái;
          - Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và đảm bảo ATVSTP; phá bỏ bờ thửa, xây dựng cánh đồng lớn liên kết với các doanh nghiệp; áp dựng các tiến bộ KH-KT, cơ giới hóa vào sản xuất;
          - Chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;
          - Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh;
          2. Trên cơ sở tập trung thực hiện 5 nôi dung trên, Ban Thường trực UBMT xã bám sát vào các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo từng nội dung các tiêu chí theo khung kế hoạch của xã đã được UBND huyện phê duyệt, chủ động thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:
          - Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân đẩy mạnh phong trào giải phóng hành lang giao thông, xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng mô hình dân vận khéo;
          - Vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, cây cối, tham gia ngày công lao động và đóng góp tiền của để xây dựng đường giao thông, rãnh thoát nước, bồn hoa, cây cảnh và các công trình phúc lợi khác trong từng khu dân cư;
          - Tổ chức ký kết phối hợp thực hiện các nội dung, phần việc của từng tiêu chí xây dựng NTM với Ban chỉ đạo, BQL xã; trong đó chú trọng việc MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp chỉ đạo, giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng 25 vườn mẫu đăng ký trong năm 2019 và 4 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (Mỹ Hà, Mỹ Phú, Mỹ Đông và Mỹ Sơn);
          - Hướng dẫn tuyên truyền, vận động các hộ dân, các khu dân cư đăng ký, phấn đấu đạt chuẩn danh hiêu thôn văn hóa, gia đình văn hóa;
          - Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM trong năm 2019;
          III.    PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM.
          1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã:
          - Chủ trì, hường dẫn Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên tất cả 8 khu dân cư trong toàn xã;
          - Tổ chức vận động, quản lý, phân bổ và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; chỉ đạo các khu dân cư kiểm tra, rà soát và kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ, sữa chữa và làm mới nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ chính sách xã hội có nhà ở xuống cấp có nhu cầu sữa chữa, làm mới; Quản lý, phân bổ bê giống theo chương trình hỗ trợ của tập đoàn Vigoup để giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững;
          - Theo giõi, tổng hợp kết quả thực hiện các nôi dung trong kế hoạch này; Chủ trì phối hợi các tổ chức đoàn thể tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; biểu dương, khen thưởng các tổ chức thành viên, Ban công tác mặt trận, các chi hội, chi đoàn ở các khu dân cư, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động, nhất là các cá nhân có các mô hình hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới.
          2. Các tổ chức thành viên của Mặt trận:
          2.1. Hội Nông dân:
          - Thực hiện tốt phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”; phong trào: “Nông dân thi đua xây dựng Nông thôn mới”.
          - Hương dẫn các Chi hội xây dựng các mô hình: Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ các hộ nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm;
          - Phụ trách, chỉ đạo, hỗ trợ, đỡ đầu khu dân cư Mỹ Phú và phối hợp, hỗ trợ thôn Mỹ Yên xây dựng nông thôn mới;
          - Đảm nhận, hỗ trợ, phối hợp xây dựng 02 “Tuyến đường kiểu mẫu”:
          + Tuyến 1: Từ ngõ Anh Phong đến ngõ Anh Dương Hữu Hòa;
          + Tuyến 2: Từ ngõ Anh Linh Quyên đến nhà ông Hưởng, các nội dung cần thực hiện gồm (vận động giải tỏa hành lang đường, xây rảnh thoát nước; trồng cây xanh; xây bồn và trồng hàng rào xanh; san là, đắp cơ đường; trồng thảm hoa; treo hệ thống pano tuyên truyền; làm hệ thống giá treo cờ; gắn biển đoạn đường tự quản).
          - Đảm nhận xóa nhà tạm của hộ gia đình Ông Nguyễn Văn Sữu- Thôn Mỹ lâm;
          -Đảm nhận việc tuyên truyền, vận động, giúp đỡ xây dựng 06 VƯỜN MẪU, cụ thể: Hộ Biện Thành Đồng ( Mỹ Yên) Hộ Nguyễn Văn Cảnh, Trần Hậu Ngọ (Mỹ Phú); Hộ Đặng Hóa, Bùi Đức Kỷ, Đặng Ngọc Quế (Mỹ Đông) và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo nội dung thông báo số 03/TB-BQL ngày 25/01/2019 của BQL nông thôn mới xã.
          2.2. Hội Phụ nữ:
          - Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động: Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.
          - Tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt phong trào xây dựng hố xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh theo dự án WoaBa, mô hình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi để bảo vệ môi trường;
          - Phụ trách, chỉ đạo, hỗ trợ, đỡ đầu khu dân cư Mỹ Hà và phối hợp, hỗ trợ thôn Mỹ Sơn xây dựng nông thôn mới;
          - Đảm nhận, hỗ trợ, phối hợp xây dựng 02 “Tuyến đường kiểu mẫu”:
          + Tuyến 1: Từ Cầu Kênh đến nhà Bà Tỵ (Thôn Mỹ Hà) dài 740m;
          + Tuyến 2: Từ Cầu Kênh đến nhà Hoàng Lựu dài 840m, các nội dung cần thực hiện gồm (vận động giải tỏa hành lang đường, xây bồn và trồng hàng rào xanh; san là, đắp cơ đường; trồng thảm hoa; treo hệ thống pano tuyên truyền; làm hệ thống giá treo cờ; gắn biển đoạn đường tự quản).
          - Đảm nhận xây mới nhà ở của bà Nguyễn Thị Hóa- thôn Mỹ Đông;
          - Đảm nhận việc tuyên truyền, vận động, giúp đỡ xây dựng 06 VƯỜN MẪU: Hộ Phan Văn Anh, Đặng Ngọc Tương, Nguyễn Văn Túy (Mỹ Hà); hộ Nguyễn Văn Vọ, Trần Như Hòa, Lê Đình Hà (Thôn Mỹ Sơn) và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo nội dung thông báo số 02/TB-BQL ngày 25/01/2019 của BQL nông thôn mới xã.
          2.3. Hội Cựu chiến binh:
          - Thực hiện nội dung tuyên truyền giáo dục Pháp luật, truyền thống quê hương đất nước; Thực hiện tốt phong trào: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhân dân giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”;
          - Tuyên truyền vận động hội viên CCB gương mẫu, tích cực tham gia phong trào thi đua “Toàn Hội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các mục tiêu “Hiến kế, hiến công hiến đất đai tài sản” cho xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở địa phương;
          - Tổ chức và ra mắt mô hình “Đội Cựu chiến binh xung kích tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự”;
          - Phụ trách, chỉ đạo, hỗ trợ, đỡ đầu khu dân cư Mỹ Lâm và phối hợp, hỗ trợ thôn Quốc Tuấn xây dựng nông thôn mới;
          - Đảm nhận, hỗ trợ, phối hợp xây dựng 02 “Tuyến đường kiểu mẫu”:
          + Tuyến 1: Tuyến đường Cựu chiến binh dài 1.000m;
          + Tuyến 2: Tuyến trục chính thôn Quốc Tuấn, các nội dung cần thực hiện gồm (vận động giải tỏa hành lang đường, trồng hệ thống cây xanh, xây bồn và trồng hàng rào xanh; đắp cơ đường; trồng thảm hoa; treo hệ thống pano tuyên truyền; làm hệ thống giá treo cờ; gắn biển đoạn đường Cựu chiến binh tự quản);
          - Đảm nhận xóa nhà tạm hộ gia đình bà Hồ Thị Thuận – thôn Mỹ Trung;
          -Đảm nhận việc tuyên truyền, vận động, giúp đỡ xây dựng 06 VƯỜN MẪU: Nguyễn Huy Sơn, Lê Đắc Tập, Lê Đắc Diện, Nguyễn Phi Hùng- thôn Mỹ Lâm; Phạm Văn Hoa, Dương Hữu Sơn- thôn Mỹ Sơn;
          2.4. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:
          Tiếp tục triển khai phong trào: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh”;
          -Hướng dẫn, chỉ đạo các Chi đoàn xây dựng các công trình, mô hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng các tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp; tổ chức các điểm sinh hoạt, vui chới cho thanh thiếu nhi;
          - Phụ trách, chỉ đạo, hỗ trợ, đỡ đầu khu dân cư Mỹ Trung xây dựng NTM;
          - Đảm nhận, hỗ trợ, phối hợp xây dựng 02 “Tuyến đường kiểu mẫu”:
          + Tuyến 1: Đường Đại Đoàn Kết thôn Mỹ Trung;
          + Tuyến 2: Đường trục chính thôn Mỹ Đông, các nội dung cần thực hiện gồm (tổ chức chăm sóc hệ thống cây hàng rào xanh; vận động xây hệ thống rãnh thoát nước; trồng thảm hoa dọc hai bên đường; treo hệ thống pano tuyên truyền; gắn biển đoạn đường tự quản).
          2.5. Các tổ chức thành viên khác của MTTQ xã:
          Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tổ chức đăng ký xây dựng các công trình, mô hình xây dựng NTM của từng tổ chức mình tại các khu dân cư cụ thể; phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức mình cho phù hợp;
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1.Trên cơ sở kế hoạch này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết khối lượng việc cho từng tuần, từng tháng, từng quý và cho cả năm, đồng thời ký cam kết với BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM xã để tổ chức thực hiện.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến tận từng cán bộ, đảng viên, hộ viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân mình, gia đình mình trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, góp phần cùng với Đảng bộ và chính quyền phấn đấu đạt 20/20 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2019.
3. Thời gian thực hiện:
- Quý 1/2019: Các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư chủ động xây dựng khung kế hoạch cụ thể cho từng phần việc, lộ trình thực hiện từng tháng, từng quý và cam kết hoàn thành vào cuối năm 2019;
- Quý 2/2019 đến quý 3/2019: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã chủ trì phối hợp các tổ chức thành viên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, kết quả thực hiện tại các khu dân cư;
- Quý 4/2019: : Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã chủ trì phối hợp các tổ chức thành viên kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Tổ chức tổng kết, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019.
Trên đây là Kế hoạch phối hợp thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”gắn với việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTMnăm 2019. Đề nghị các tổ chức Thành viên, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả; Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã để tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy, BCĐ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có gì vướng mắc, phát sinh đề nghị các tổ chức thành viên, các khu dân cư tổng hợp phản ánh về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã để tổng hợp, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.
                                                                                TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                                  CHỦ TỊCH

    
 ;

                                                                                               Lê Hoàng Thanh


 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay507
  • Tháng hiện tại4,868
  • Tổng lượt truy cập2,023,614
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây