Báo cáo sơ kết công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Thứ ba - 01/10/2019 15:31 174 0
Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động công tác Mặt trận năm 2019, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nên công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của toàn xã.
Báo cáo sơ kết công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
  
UBMTTQ VIỆT NAM
XÃ CẨM MỸ
BAN THƯỜNG TRỰC

Số : 02/BC-MTTQ
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Cẩm Mỹ, ngày 27 tháng 6 năm 2019

                                                                     BÁO CÁO
                        Sơ kết công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên 6 tháng đầu năm
                                         Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 
 

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động công tác Mặt trận năm 2019, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nên công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của toàn xã.
 
  1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.
  1. Tình hình các tầng lớp nhân dân:
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, nhân dân xã nhà đều phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền. Mặc dù huyện nhà nói chung, xã Cẩm Mỹ nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn như thời tiết khí hậu bất thường; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi như dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp; giá cả một số mặt hàng nông sản giảm sâu đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế, ít nhiều tác động đến tư tưởng của nhân dân, nhất là người lao động. Song nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành từ huyện đến xã, cùng với nhiều giải pháp tích cực từ Đảng ủy, chính quyền địa phương nên tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm có bước tăng trưởng khá. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm đúng mức; chất lượng khám chữa bênh cho nhân dân, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh đã được nâng lên đáng kể; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai và thực hiện hiệu quả; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt; chất lượng tiếp công dân, giải quyết công việc của cán bộ công chức, tinh thần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Bên cạnh đó, nhân dân vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng về tình hình biến đổi khí hậu, kinh tế phát triển chưa bền vững, tiềm ẩn nhiều loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra khó tiêu thụ; tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm về các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm…
2. Tình hình, kết quả công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên 6 tháng đầu năm 2019.
2.1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, cũng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân:
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Pháp luật trong Hội viên, Đoàn viên và trong các tầng lớp nhân dân; trọng tâm là tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại như: Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ hợi 2019; kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng; tham gia tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; Kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5…đặc biệt là tuyên truyền chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019- 2024, Đại hội MTTQ huyện khóa XIX với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, bổ ích, thiết thực góp phần khơi dậy truyền thống văn hóa của quê hương, đất nước.
- Vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xóa vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ; phong trào làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, làm rãnh thoát nước, xây bồn trồng hàng rào xanh; đặc biệt là phong trào giải tỏa hành lang, phá dỡ hàng rào, hiến đất, hiến cây, đắp lề, mở đường diễn ra sôi nổi trên các khu dân cư; tiêu biểu như: Mỹ Hà, Mỹ Yên, Mỹ Đông, Quốc Tuấn, Mỹ Sơn, Mỹ Trung…
- Phối hợp với các tổ chức gặp mặt các dòng họ, giáo họ vào dịp lễ tết, tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao tuổi vào dịp đầu năm, thăm hỏi tặng quà cho các cụ chu đáo, thiết thực.
-  Thường xuyên quan tâm, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Đoàn viên, Hội viên, các tầng lớp nhân dân, động viên đồng bào có đạo chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, sống tốt đời đẹp đạo…
- Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của BCH Trung ương Đảng về việc sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp xã; Kết luận 92-KL/TU ngày 03/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 của BCH TW Đảng về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung về số lượng, mức khoán chi phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm tại QĐ số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh và một số văn bản hướng dẫn…
- Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 51-CT/HU ngày 11/2/2019 của Huyện ủy Cẩm Xuyên về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt, không để có các chi đoàn, chi hội hoạt động khó khăn…
2.2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước:
Sau Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức ký kết thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019.
Cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đem lại hiêu quả thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội.   Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-MT ngày 25/3/2019 về việc phối hợp thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019. Các tổ chức thành viên đã xây dựng khung kế hoạch, vận động hội viên, đoàn viên giúp các khu dân cư, các hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu thực hiện từng phần việc theo từng tiêu chí. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình điển hình, trọng tâm là đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; số hộ Hội viên, đoàn viên có đời sống khá ngày càng tăng. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm.
Với quyết tâm, phấn đấu về đích trong năm 2019, qua 6 sáu tháng triển khai, tổ chức thực hiện; ngoài sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, với sự quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị cùng với sự đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới của toàn thể nhân dân trong toàn xã nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác giải tỏa, mở rộng hành lang giao thông, đắp phụ lề đường, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ...
Tổ chức giải tỏa 8.037m hàng rào (Trong đó hàng rào bằng gạch 5.380m; hàng rào tạp, cọc bê tông 2.657m) Điển hình như thôn Mỹ Hà, Mỹ Yên, Quốc Tuấn, Mỹ Sơn...). Nhân dân hiến 5.093m2 đất để mở rộng hành lang giao thông, tiêu biểu như Quốc Tuấn, Mỹ Yên, Mỹ Hà, Mỹ Trng;
Đào đắp 11.413m lề đường với 8,540m3 đất biên hòa, điển hình như thôn Mỹ Trung, Mỹ Đông, Quốc Tuấn, Mỹ Sơn, Mỹ Lâm.
Làm mới 747m đường bê tông các loại, điển hình có thôn Mỹ Trung, Mỹ Phú, Mỹ Yên...
Xây 1.762 m rãnh thoát nước theo chính sách hỗ trợ từ ngân sách xã theo QĐ 182 và cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh, tiêu biể như thôn Mỹ Sơn, Mỹ Hà, Mỹ Đông.
Xây mới 9.763m bồn hàng rào xanh trên các tuyến trục thôn, ngõ xóm, điển hình có thôn  Mỹ Đông, Mỹ Hà, Mỹ Sơn, Mỹ Lâm, Mỹ Trung và Mỹ Phú.
Từ đầu năm đến nay thành lập thêm 01 doanh nghiệp (Công ty cổ phần Điện mặt trời Cẩm Mỹ) và 01 HTX  (HTX dịch vụ nông nghiệp Cẩm Mỹ), nâng lũy kế đến nay toàn xã có 5 doanh nghiệp, 6 HTX và 24 tổ hợp tác. Tăng mới 02 mô hình kinh tế: (Mô hình trồng dừa Xiêm của hộ Bùi Đức Hãn, Bùi Đức Toản tại thôn Mỹ Đông và mô hình nuôi lươn không bùn của ông Hoàng Luận tại thôn Mỹ Sơn); Lũy kế đến nay có 21 mô hình kinh tế. (1 mô hình lớn; 4 mô hình vừa và 16 mô hình nhỏ) chủ yếu là mô hình lâm nghiệp, chăn nuôi tổng hợp. 
Công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền tiếp tục được quan tâm, 6 tháng đầu năm đã tổ chức 5 đợt tập huấn về kỷ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho Hội viên các đoàn thể và bàn con nhân dân trong toàn xã. Có 5 đơn vị tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm xây dựng NTM tại các đơn vị bạn (Mỹ Hà, Mỹ Yên, Mỹ Đông, Quốc Tuấn và Mỹ Lâm). Triển khai xây dựng phương án dự toán cho các khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (Mỹ Hà, Mỹ Phú, Mỹ Đông và Mỹ Sơn); hướng dẫn, triển khai vẽ sơ đồ quy hoạch cho hơn 1.000 vườn hộ tại các thôn mẫu và các hộ có diện tích đất vườn trên 1000m2 trong toàn xã; khảo sát, lựa chọn 20 vườn mẫu để tập trung chỉ đạo xây dựng đạt chuẩn trong năm 2019.
Phong trào xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ tiếp tục được các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Toàn xã có 90  hộ gia đình thực hiện xóa bỏ vườn tạp; Hoàn thành  cải tạo, chỉnh trang 186 vườn hộ khác. Tổ chức vận động, hỗ trợ di dời 39 công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh. Xây mới 85 hố xử lý rác hữu cơ tại các hộ dân, 47 mô hình sử dụng đệm lót sinh học;
  Xây mới 14 nhà kiên cố; xóa 4 nhà tạm cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trị giá 345 triệu, đang tiếp tục khởi công xây nhà ở cho đối tượng chính sách theo QĐ 22 của Thủ tướng Chính phủ bà Nguyễn Thị Hiền thôn Mỹ Trung.
Tổ chức rà soát các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất MTTQ các cấp hỗ trợ; Trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi MTTQ đã phối hợp các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức tiếp nhận và trao tặng 1.278 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội trị giá 728 triệu đồng; Ngoài ra còn vận động, quyên góp ủng hộ 240 triệu đồng làm 4 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phối hợp tổ chức mừng thọ cho các cụ với tổng kinh phí 28 triệu, (Trong đó ngân sách xã: 6 triệu đồng);
Hoàn chỉnh việc rà soát và tổng hợp 9 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách xã hội có nhu cầu làm nhà mới và sửa chữa, báo cáo về Ủy ban MTTQ huyện; (Đến thời điểm hiện tại đã làm được 5 nhà, 01 đối tượng chết, 01 đối tượng đi vắng khỏi địa phương, còn lại 2 nhà). Hướng dẫn 4 đối tượng làm hồ sơ, tiến hành nghiệm thu và đã nhận tiền hộ trợ 4 nhà trị giá 110 triệu đồng (Nhà bà Nguyễn Thị Hóa – Mỹ Đông 50 triệu; Ông Nguyễn Văn Sửu – Mỹ Lâm 10 triệu; anh Nguyễn Văn Trường 10 triệu…hộ Phan Xuân Điệp 40 triệu đang làm hồ sơ).
2.3. Các tổ chức thành viên:
- Hội Phụ nữ:
Thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo từ đầu năm, hội đã linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo từng thời điểm phù hợp với tình hình thực tiễn, xác định công tác tuyên truyền giáo dục hội viên là nhiệm vụ tiên quyết. Chủ động tổ chức tuyên truyền hội viên tích cực xây dựng nhà sạch vườn đẹp. Phát động phong trào “phụ nữ chung sức xây dựng NTM” trong dịp 8/3 có 820 lượt hội viên tham gia.
Cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch” gắn với “phong trào phụ nữ chung sức xây dựng NTM” là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện. Bằng nhiều hình thức giúp đỡ như: huy động các thành viên trong tổ nhà sạch, vườn đẹp giúp thu dọn nhà ở, cuốc cỏ, lên luống vun đất cho cây ăn quả các hộ xây dựng vườn mẫu. Kết quả 6 tháng đầu năm đã có 879 gia đình hội viên thực hiện và đã giúp được 16/25 hộ gia đình hội viên, tiêu biểu như chi hội Mỹ Đông, Mỹ Hà, Mỹ Trung, Mỹ Phú.
Phối hợp đơn vị nhận đỡ đầu ươm giống, trồng cây chuổi ngọc ở tổ 1 thôn Mỹ Đông và thôn Mỹ Hà, vận động 25 hộ cải tạo vườn tạp, di dời tu sửa 1 công trình chăn nuôi ở thôn Mỹ Đông.
Hàng tháng phát động vệ sinh môi trường trong khu dân cư có hơn 3.600 lượt hội viên, phụ nữ tham gia.( Tiêu biểu chi hội Mỹ Đông, Mỹ Lâm), Vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tu sửa chuồng trại chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, xây dựng hố phân, phân loại rác ủ phân vi sinh, làm đệm lót chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò nhằm đảm bảo môi trường trong các hộ gia đình, khu dân cư. Kết quả 6 tháng đầu năm có 92 hộ xây hố ủ rác mới và tận dụng hố củ; 128 gia đình hội viên, phụ nữ dùng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi lợn gà; xây dựng mới 26 mô hình đệm lót chăn nuôi bò;
Tham gia hổ trợ xây dựng 6 vườn mẫu do BQL NTM xã phân công tại đơn vị Mỹ Hà, Mỹ Đông , Mỹ Sơn, động viên chị em Ban chấp hành giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở, chỉnh trang vườn hộ…
Quản lý tốt hoạt động và sử dụng nguồn vốn: gồm vốn Ngân hàng chính sách xã hội 8,2 tỷ đồng; vốn quỹ tín dụng tiết kiệm là 455,7 triệu đồng.
HTX vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển 141 tấn rác thải đi xử lý.
Khảo sát đầu vào làm nhà vệ sinh WOBA theo quy định của dự án và chính sách khuyến khích đối với hộ nghèo, cận nghèo và hộ dễ bị tổn thương có 395 hộ.
  • Hội Nông dân:
X¸c ®Þnh c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc lµ mét nhiÖm vô hÕt søc quan träng ®Ó n©ng cao nhËn thøc cña héi viªn n«ng d©n, trong thi gian qua Héi ®· x©y dùng néi dung tuyªn truyÒn cô thÓ, víi nhiÒu  h×nh thøc ®a d¹ng nh­:  tuyªn truyÒn  vËn ®éng c¸n bé héi viªn chÊp hµnh c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc b»ng h×nh thøc th«ng qua c¸c cuéc héi häp, qua ®µi truyÒn thanh vµ c¸c kªnh th«ng tin kh¸c, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội nông dân tỉnh; Nghị quyết Đại hội Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023; Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các nội quy, công văn chỉ đạo của Đảng ủy, UBND đến tận hội viên nông dân.
Công tác phát triển Hội, hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Hội, trong 6 tháng đã kết nạp mới 5 hội viên. Cấp đổi thẻ cho 559 hội viên. Tuyªn truyÒn vËn ®éng héi viªn n«ng d©n nghiªm chØnh chÊp hµnh §iÒu lÖ Héi, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c phong trµo hµnh ®éng cña tæ chøc Héi ®Ò ra. Tû lÖ héi viªn tham gia sinh ho¹t ®¹t trªn 70%, ®¶m b¶o giê giÊc theo chÕ ®é quy ®Þnh cña tæ chøc Héi.
Tæ chøc tuyªn truyÒn vận động Héi viªn đầu tư phát triển để nâng cao thu nhập, đóng góp tiền, ngày công, để xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước, cơ sở vật chất văn hóa; tích cực tham gia thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, xóa vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, nhà ở, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, nhận đỡ đầu giúp đỡ thôn Mỹ Phú xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu theo khung kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm 2019. Nhận giúp đỡ hộ ông Nguyễn Văn Sửu làm nhà ở hộ nghèo với số tiền quyên góp ủng hộ trên 20 triệu đồng góp phần hoàn thành tiêu chí nhà ở năm 2019.
  • Hội CCB:
Thường xuyên quán triệt sâu sắc về quan điểm xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN là nhiệm vụ trọng tâm của Hội CCB. Vì vậy đầu năm 2019 các chi hội và Hội đã phối hợp lồng ghép nhiều chương trình nội dung giáo dục cho cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong nhận thức và hành động.
Sáu tháng đầu năm, các chi hội đã duy trì và phát huy hiệu quả việc vận động quyên góp xây dựng quỹ đồng đội, cũng cố duy trì 6 tổ tiết kiệm vay vốn của Ngân hàng CSXH quản lý, sử dụng có hiệu quả trên 5 tỷ đồng, nhờ vậy mà các chương trình phát triển kinh tế của Hội cũng như của địa phương không ngừng được phát triển, toàn Hội có 38 mô hình kinh tế có hiệu quả. Đến nay Hội chỉ còn lại 5 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo và có 185 hộ có thu nhập kinh tế khá trở lên.
Ban Thường vụ hội tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ của hội cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương đặc biệt là công tác truyên truyền vận động quần chúng góp phần xây  dựng cũng cố tổ chức Hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực sự là chổ dựa tin cậy của Đảng và Chính quyền nhân dân.
Cán bộ hội viên CCB luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, nhất là phong trào xoá bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, giải tỏa hành lang giao thông góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân xã nhà hoàn thành các mục tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm.
  • Đoàn Thanh niên:
         Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào TTN năm 2019, ngay từ đầu năm BCH Đoàn xã đã chủ động bám sát nhiệm vụ trọng tâm của BCH huyện đoàn Cẩm Xuyên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để đề ra chương trình hành động sát với tình hình thực tế, 6 tháng đầu năm 2019 công tác đoàn và phong trào TTN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia góp phần động viên cổ vũ các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; phong trào mùa hè xanh, chương trình hiến máu nhân đạo được đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” đã thực sự có sức lan tỏa. Trong 6 tháng đầu năm đã huy động trên 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia giúp nhân dân thôn Mỹ Đông, thôn Mỹ Trung xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, chăm sóc cây cảnh, vẽ sơ đồ cho các vườn hộ trên toàn xã. Cung cấp trên 10 nghìn hom giống cây Chuổi ngọc cho các thôn trồng hàng rào xanh. Đặc biệt, BCH Đoàn xã đã vận động đoàn viên, thanh niên, các nhà hảo tâm giúp xây nhà ở mới cho anh Nguyễn Văn Trường thôn Mỹ Trung trị giá trên 80 triệu đồng..                                        
- Hội Người cao tuổi:
Cùng với các tổ chức thành viên, hội Người Cao tuổi xã luôn nêu gương trong các phong trào của hội như phong trào “Tuổi cao gương sáng” “ Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” cùng với nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, TDTT góp phần giữ gìn sức khỏe, sống có ích cho xã hội và giáo dục con cháu.
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, dù tuổi cao, sức yếu nhưng các cụ luôn duy trì tốt các hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh, hàng rào xanh tại nhà văn hóa các thôn, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM.
- Công đoàn cơ sở:
Cùng với các hoạt động chuyên môn, BCH Công đoàn đã xây dựng được chương trình công tác năm với nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực, như tham gia các hội thi, các giải thể thao cấp huyện đạt thành tích khá; thành lập các tổ vệ sinh hàng tuần; tự trồng, chăm sóc hoa, cây xanh tại công sở góp phần xây dựng công sở văn minh, xanh sạch đẹp. Cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy là lấy ngày thứ 7 hàng tuần làm ngày nông thôn mới. 6 tháng đầu năm công đoàn đã tham gia hàng trăm ngày công lao động tại khuôn viên công sở như xây bồn hàng rào xanh, bồn hoa, làm nền nhà xe… ngoài ra còn trực tiếp giúp nhân dân các khu dân cư xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, làm giao thông nông thôn…  
3. Sự nghiệp Giáo dục, Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, DS- KHHGĐ:
Mặc dù cơ sở vật chất tại trạm y tế và các trường học đang tập trung đầu tư xây dựng, nhưng với quyết tâm phấn đấu về đích các tiêu chí trường học, giáo dục, y tế trong năm 2019; cùng với sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, cán bộ, công nhân viên chức của trạm, các nhà trường đã nổ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, đưa chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên (Kể cả chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà); tỷ lệ học sinh TH lên lớp đạt 99,5%; hoàn thành chương trình tiểu học 100%;Tỷ lệ huy động trẻ tại trường Mầm non đạt 94%; tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh giỏi cao hơn năm học trước.
Trạm y tế duy trì thường xuyên chế độ trực tại trạm, đội ngũ cán bộ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
          Công tác Dân số- KHHGĐ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sáu tháng đầu năm tổ chức 01 đợt chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ cho 107 lượt chị em; tổ chức nói chuyện chuyên đề về SKSS, về tình trạng mất cân bằng giới tính; Làm tốt công tác điều tra về dân số nhà ở năm 2019; tuyên truyền vận động số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai, nâng tổng số ca thực hiên lên 480 trường hợp, đồng thời cung cấp kịp thời các phương tiện tránh thai, nhờ đó mà dân số trên địa bàn ít biến động;
4. Các tổ chức xã hội như Hội Cựu TNXP; Hội Chử thập đỏ, người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam-đi ô xin; hội khuyến học, hội Cựu giáo chức, ngoài các hoạt động thường xuyên của hội, cùng với phong trào chung của xã nhà các tổ chức đã có nhiều đóng góp, hiến công, hiến của cho công cuộc xây dựng quê hương, đặc biệt có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”… góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân xã nhà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm 2019.
5. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; công tác giám sát, phản biện xã hội:
5.1. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện góp phần đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp trước các kỳ họp. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ xã đã tập hợp các ý kiến góp ý, kiến nghị của cử tri gửi cho cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
5.2. Công tác giám sát, phản biện xã hội: 
Công tác giám sát, phản biện xã hội được Uỷ ban MTTQ xã chú trọng triển khai thực hiện. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã phối hợp các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2019.  Ban Thanh tra nhân dân đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát các hoạt động của địa phương, giám sát việc cấp phát quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ban giám sát đầu tư cộng đồng làm tốt công tác giám sát các công trình xây dựng tại địa phương như: giám sát việc thi công công trình nhà học 2 tầng 6 phòng trường Mầm non, nhà học 2 tầng 8 phòng tại và các hạng mục sữa chữa, nâng cấp tại trường Tiểu học, nhà khám bệnh 8 phòng tại trạm y tế; đường trục xã thôn Mỹ Phú đi thôn Mỹ Yên và công trình kênh tưới theo chương trình dự án lúa nước tại tuyến đường CCB góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ nâng cao vai trò chủ thể của người dân, đặc biệt là đề cao chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận và các tổ chức thành viên.
* ĐÁNH GIÁ CHUNG.        
1.Ưu điểm: MTTQ, các tổ chức thành viên đã bám sát Nghị Quyết của BCH Đảng bộ, Nghị quyết HĐND, kế hoạch của UBND, chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ tỉnh, huyện để triển khai thực hiện. Cấp uỷ Đảng luôn quan tâm bằng Chỉ thị, Nghị Quyết, chính quyền có sự chủ động phối hợp theo quy chế và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
Mặt trận tiếp tục thực hiện vai trò tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nhất là việc thực hiện Nghị Quyết TW4, TW5, TW6 khoá 12. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM.
  1. Hạn chế:
- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục, phương pháp vận động quần chúng trong thực hiện các cuộc vận động nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng khu dân cư kiểu mẩu, vườn mẩu còn hạn chế, thiếu sự chủ động trong việc phối kết hợp nên hiệu quả chưa cao.
- Công tác vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi theo hướng tập trung chưa thường xuyên.
- Việc thực hiện chương trình phối hợp với HĐND, UBND, các tổ chức thành viên tuy đã có nhiều chuyển biến về nội dung và hình thức nhưng chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao.
- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời.
- Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chưa có chiều sâu, thiếu sức lan tỏa.
- Hoạt động thanh tra, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, tổ hòa giải, nhất vai trò của ban giám sát đầu tư cộng đồng chưa cao.
- Việc đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ từ xã đến thôn xóm, các tổ chức thành viên còn chậm.
- Một số tổ chức thành viên hoạt động còn mang tính hình thức, hiệu quả đạt thấp nhất là việc tham gia xây dựng NTM, khu dân cư mẫu, vườn mẫu.
- Một số cán bộ làm công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên chưa nhiệt tình, năng nổ; thiếu chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; Tư tưởng thiếu kiên định, nhất là trong quá trình thực hiện Kết luận 92 của Tỉnh ủy có một số cán bộ chi hội, chi đoàn không còn hoạt động làm ảnh hưởng đến phong trào chung;  ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành giờ giấc công sở chưa nghiêm.

II. CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC MẶT TRẬN, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019.

1. Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ xã, tập trung tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiên 6 quy định về “Chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam” theo Quyết định số 1761/QĐ-MTTW-BTT ngày 10/01/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH; giữ vững QP- AN. Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV nhiệm kỳ 2019- 2024 tiến tới Đại hội Đại biểu UBTWMTTQ Việt Nam khóa XIX.
2. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Dân tộc; tiếp tục triển khai tốt công tác vận động ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” năm 2019. Phát triển và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”; trọng tâm là vận động nhân dân chăm sóc tốt lúa Hè Thu, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; tích cực, chủ động trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, bảo đảm an toàn thực phẩm…
Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy nội lực xây dựng CSVC, các công trình phúc lợi trên địa phương, xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng, bổ sung các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của Hội viên, đoàn viên và nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN; bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu. Rà soát các hộ nghèo có nhu cầu làm nhà ở để tiếp tục đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí làm nhà “Đại đoàn kết”. Tổ chức các hoạt động nhân tháng cao điểm vì người nghèo từ 17/10 – 18/11/2019.
3. Thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Hội viên, Đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; Tăng cường sâu sát cơ sở thôn xóm để nắm bắt tình hình và chỉ đạo hướng dẫn phong trào; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
4. Phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có Đạo thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện nhân đạo; Phối hợp hướng dẫn tạo điều kiện để bà con giáo dân tổ chức tốt các ngày lễ trọng của Giáo hội đúng pháp luật và đường hướng hành đạo; Chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh ngay tại các khu dân cư.
5. Phối hợp Thường trực HĐND-UBND và các ban ngành thực hiện tốt quy chế phối hợp, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; kịp thời tổng hợp các kiến nghị đề xuất, những tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, đoàn viên và nhân dân cũng như dư luận xã hội để phản ánh với Cấp ủy, chính quyền các cấp. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật, tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đúng pháp luật.
6. Tổ chức tốt các hoạt động VH-VN, TD-TT chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận DTTN Việt Nam gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11 ở từng khu dân cư;
7. Các tổ chức thành viên, các ban ngành, đoàn thể, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư, trên cơ sở Kế hoạch công tác toàn khóa, chương trình hành động cả năm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục sửa chữa những tồn tại, hạn chế, đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Quyết tâm phấn đấu xây dựng xã nhà đạt 20/20 tiêu chí nông thôn mới; xây dựng ít nhất 2 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu và có ít nhất 20 vườn đạt chuẩn theo Quyết định 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh. Động viên Hội viên, đoàn viên và nhân dân phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình thể thao; tham gia BHYT đạt tỷ lệ cao nhất.
Chú trọng công tác giáo dục, ổn định cơ sở vật chất tại các trường học chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định; Tổ chức Đại hội hội Khuyến học xã, tiến hành kiện toàn các trung tâm, các hội đặc thù sau sáp nhập để đi vào hoạt động. Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; làm tốt công tác dân số- KHHGĐ…
8. Thường xuyên quan tâm có kế hoạch hướng dẩn các tổ chức trong hệ thống chính trị các ban công tác MT, phối hợp vận động nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giữ gìn và phát huy các thành quả đã đạt được trong việc xây dựng NTM khu dân cư kiểu mẩu, vườn mẫu. Tổ chức phân công và thường xuyên đôn đốc theo dõi giám sát các công trình đang thi công trên địa bàn. Theo dõi các chi hội, chi đoàn tổ chức ra quân lao động, xây dựng NTM theo khung kế hoạch, đảm bảo yêu cầu về lộ trình, thời gian, chất lượng.
9. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự theo tinh thần Kết luận 92 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 12 của UBND tỉnh về kiện toàn, sắp xếp bộ máy cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trước ngày 01/8/2019;
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác MT và các tổ chức thành viên trong 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2019./.

 
    Nơi nhận:
- UBMTTQ huyện (Để B/c);
- Ban thường vụ Đảng ủy (Để B/c);
- Các tổ chức thành viên;
- Các ban ngành liên quan;
- Ban công tác MT các khu dân cư:
- Các Ủy viên UBMTTQ xã;
- Lưu MT.
ỦY BAN MTTQ XÃ CẨM MỸ
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,523
  • Tháng hiện tại27,112
  • Tổng lượt truy cập2,078,482
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây