Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020

Thứ hai - 24/02/2020 15:15 798 0
Tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020

                                               


          I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
- Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
- Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV, ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
- Căn cứ Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;
- Căn cứ Văn bản số 152/SNV-CCVC ngày 07/02/2020 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức cấp xã;
- Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, năm 2020.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển chọn những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, phẩm chất đạo đức để bố trí chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
          2. Yêu cầu
          - Căn cứ số lượng công chức được bố trí theo yêu cầu vị trí việc làm của các chức danh tại UBND các xã, thị trấn và Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng của UBND huyện.
          - Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, dân chủ và đúng quy định của pháp luật trong quá trình tuyển dụng.

III. KẾ HOẠCH NHU CẦU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG
1. Chức danh công chức cần tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn .
a. Số lượng cần tuyển: 06 chỉ tiêu.  Trong đó:
- UBND xã Cẩm Vịnh: 01 chỉ tiêu;
- UBND xã Cẩm Dương: 01 chỉ tiêu;
- UBND xã Cẩm Lĩnh: 01 chỉ tiêu;
- UBND xã Cẩm Trung: 01 chỉ tiêu;
- UBND xã Cẩm Nhượng: 01 chỉ tiêu;
- UBND Thị trấn Cẩm Xuyên: 01 chỉ tiêu.
b. Chuyên ngành tuyển dụng: Ngành đào tạo quân sự cơ sở
2. Hình thức tuyển dụng
Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo Điều 7, Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh.
3.  Điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển
Người đăng ký dự tuyển vào công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ và các tiêu chuẩn cthể sau:
a) Là công dân Việt Nam; có đ18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt; có đơn đăng ký dự tuyển.
b) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã (được cơ quan y tế cấp huyện trở lên chứng nhận).
c) Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học ph thông;
d) Trình độ chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo Quân sự cơ sở;
e) Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông;
g) Ngoài các điều kiện cụ thể nêu trên, người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã dự tuyển vào chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng:
Thực hiện theo Điều 8, Nghị định 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN
 1. Hồ sơ dự tuyển: 02 bộ, mỗi bộ gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu - Ban hành theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ);
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh xác nhận;
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Bản chụp các văn bằng (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp hợp pháp), chứng chỉ và Bảng kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; khi hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển phải xuất trình bản gốc để đối chiếu, kiểm tra.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Ba (03) bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 3 x 4 có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của người dự tuyển. Tất cả các thành phần hồ sơ nêu trên được đựng trong bì hồ sơ, ngoài bì ghi đầy đủ các thông tin theo quy định. Người dự tuyển nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên. Không tiếp nhận các hồ sơ gửi theo đường Bưu điện.
* Lưu ý:
- Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển, không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.
- Trường hợp người đăng ký dự tuyển mới tốt nghiệp chưa nhận bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm học tập có xác nhận của đơn vị đào tạo. Trong thời hạn 06 tháng nếu người dự tuyển đã trúng tuyển và được quyết định tuyển dụng mà không cung cấp bằng tốt nghiệp thì hủy kết quả trúng tuyển và quyết định tuyển dụng.        
 2. Địa điểm nhận hồ sơ
 Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ theo đúng thời gian UBND huyện Thông báo tuyển dụng.
3. Phí dự tuyển: Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh.
4. Quy trình thực hiện
          Việc thực hiện tuyển dụng như: Thông báo tuyển dụng, nhận hồ sơ, tổng hợp và niêm yết danh sách thí sinh dự thi, thành lập Hội đồng tuyển dụng, thông báo kết quả tuyển dụng, báo cáo kết quả tuyển dụng … được thực hiện theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.
  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   1. Kinh phí thực hiện tuyển dụng:
    Do ngân sách huyện đảm bảo; giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.
    2. Trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị liên quan
           2.1. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Chủ tịch UBND huyện xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả tốt.
          2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện đảm bảo đủ kinh phí thực hiện việc tuyển dụng, đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng quy định của pháp luật
          2.3. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Phòng Nội vụ xem xét, thẩm định quy hoạch các chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; xem xét, đề nghị Hội đồng tuyển dụng (nếu có) và Chủ tịch UBND huyện lựa chọn người trúng tuyển để bổ nhiệm tại cấp xã theo quy định.
          2.4. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện: Thông báo công khai về chủ trương, Kế hoạch tuyển dụng và các văn bản liên quan đến công tác tuyển dụng.
2.5. UBND các xã, thị trấn: Thông báo công khai trên hệ thống thông tin, truyền thanh tại địa phương, niêm yết công khai các văn bản tuyển dụng đúng quy định. Thực hiện việc phân công, bố trí việc làm đối với những người trúng tuyển được UBND huyện phân bổ theo quy định.       
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020; trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện có liên quan;
- BCH Quân sự huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Nhật
     
       

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay455
  • Tháng hiện tại4,816
  • Tổng lượt truy cập2,023,562
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây