Nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND xã Cẩm Mỹ

Thứ tư - 19/06/2019 16:13 1.265 0
Trụ sở tiếp công dân xã Cẩm Mỹ là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Đảng  ủy, HĐND xã, UBND xã. Người tiếp công dân, người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân xã Cẩm Mỹ phải thực hiện nghiêm các quy định sau đây:
Nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND xã Cẩm Mỹ
ỦY BAN NHÂN DÂN
     XÃ CẨM MỸ


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 
Số: /QĐ-UBND Cẩm Mỹ, ngàytháng 01 năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại trú sở UBND xã Cẩm Mỹ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
Xét đề nghị của công chức Tư pháp hộ tịchxã,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân xã Cẩm Mỹ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND xã, Công chức Tư pháp hộ tịch, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nội quy ban hành kèm theo Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Thanh tra huyện( B/C);

-TTĐảng ủy, HĐND xã ( B/C);
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TP;
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hà Huy Hùng 
NỘI QUY
TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN xã cẨm MỸ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày/01/2019

của UBND xã Cẩm Mỹ)
Trụ sở tiếp công dân xã Cẩm Mỹ là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Đảng  ủy, HĐND xã, UBND xã. Người tiếp công dân, người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân xã Cẩm Mỹ phải thực hiện nghiêm các quy định sau đây:
I. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH:
1. Quyền của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:
a. Trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
b. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.
c. Nhận thông báo về kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
d. Trường hợp người khiếu nại. tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thông thạo tiếng Việt có quyền sử dụng người phiên dịch.
đ. Được tiếp theo thứ tự đã đăng ký tại Trụ sở Tiếp công dân, trừ trường hợp đặc biệt sẽ do người Chủ trì buổi tiếp dân quyết định.
e. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân.
f. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
2. Nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:
a. Nêu rõ họ tên, địa chỉ, hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có).
b. Phải ăn mặc chỉnh tề, thái độ đúng mực, tôn trọng người tiếp công dân; không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để kích động, gây rối trật tự, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ.
c. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.
d. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (từ 05 đến 10 người thì cử 01 hoặc 02 người đại diện; có trên 10 người thì có thể cử thêm người đại diện nhưng không quá 05 người). Việc cử đại diện phải thể hiện bằng văn bản, có chữ ký của tất cả người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
đ. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung; không được tự do đi lại trong Trụ sở Tiếp công dân; không đem chất nổ, chất gây cháy, vũ khí, các chất bị cấm sử dụng; không đưa trẻ em, người bị mất khả năng nhận thức, người mất khả năng điều khiển hành vi của mình vào nơi tiếp công dân; không được can thiệp, dự nghe khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. phản ánh của người khác.
e. Nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân; Không được quay phim, ghi hình, chụp ảnh, ghi âm khi chưa được sự đồng ý của người chủ trì buổi tiếp công dân.
f) Hết giờ làm việc, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không được lưu tại Trụ sở tiếp công dân xã.
II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN:
1. Khi tiếp công dân, phải đảm bảo trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức, hoặc phù hiệu, bảng tên theo quy định.
2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc, ghi chép đầy đủ chính xác nội dung mà người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.
3. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.
4. Giải thích cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người cỏ thẩm quyền giải quyết.
5. Trực tiếp xử lý theo thẩm quyền hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.
6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
7. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi người tố cáo có yêu cầu.
8. Được quyền từ chối không tiếp nhưng trường hợp vi phạm quy chế, nội quy tiếp công dân.
III. NHỮNG TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI TIẾP CÔNG DÂN:
1. Người đang trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc, có hành vi khác vi phạm Nội quy tiếp công dân.
3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản lần cuối cùng và đã được tiếp, hướng dẫn, giải thích theo quy định rồi nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.
4. Người đại diện hoặc người được ủy quyền khiếu nại, tố cáo không hợp pháp.
5 Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
IV. XỬ LÝ NHỮNG TRƯỜNG HỢP VI PHẠM:
1. Những người vi phạm Nội quy tiếp công dân và các vi phạm pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân thì tùy trường hợp cụ thể mà có thể bị buộc rời khỏi Trụ sở Tiếp công dân hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Lực lượng bảo vệ buổi tiếp công dân có trách nhiệm thi hành mệnh lệnh của người tiếp công dân, phối hợp chặt chẽ với người có thẩm quyền lập đầy đủ các thủ tục buộc người vi phạm phải rời khỏi Trụ sở tiếp công dân hoặc tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
V. THỜI GIAN VÀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN:
1. Tiếp công dân thường xuyên: Công chức Tư pháp Hộ tịch vào các ngày làm việc trong tuần. (Trường hợp công chức tư pháp bận thì có thông báo cụ thể để nhân dân được biết).
Mùa hè: Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: từ 14 giờ  phút đế 17 giờ 30 phút.
Mùa đông: Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30.
2.Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xãvào ngày thứ 2 trong tuần. (Trường hợp chủ tịch UBND xã bận thì ủy quyền cho Phó chủ tịch UBND xã) được thông báo bằng văn bản niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân./.
 

Tác giả bài viết: VP UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,725
  • Tháng hiện tại27,314
  • Tổng lượt truy cập2,078,684
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây