Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cẩm Mỹ tổ chức Hội nghị, học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh và Huyện.

Thứ năm - 12/08/2021 10:57 2.304 0
Chiều ngày 07/8/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cẩm Mỹ tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh và Huyện. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Hội nghi học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh và Huyện.
Hội nghi học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh và Huyện.
    Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Công Lợi – Huyện ủy viên-  Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy.
      Đồng chí Lê Quang Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Văn Thìn – phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Hà Huy Hùng – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND , UBMTTQ xã; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ  ; trưởng các ban ngành đoàn thể, Cấp ủy các Chi bộ.
học NQ 1
Hội nghị được nghe Đồng chí Phan Công Lợi -Huyện ủy viên-  Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy.
truyền đạt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh và Huyện.
      Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Công Lợi truyền đạt Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 15/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Đề án “ Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, đồng chí Phan Công Lợi nêu rõ: Trong những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thúc đảy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống vững mạnh. Diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sức, đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 35 triệu đồng/năm. Đến nay toàn tĩnh đã có 171/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 747 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 7.244 vườn mẫu đạt chuẩn, 8/13 huyện, thành phố thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng tỉnh Hà tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025  là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025 và Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “ Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
   Đối với kết luận 29/KL-TU ngày 22/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cấu nhiệm vụ đồng chí nêu rõ: Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Ban thường vụ  Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ, công chức,  viên chức nhất là người đứng đầu  thực hiện nghiêm túc các nội dung: tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của Tỉnh về kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định nêu gương cán bộ, đảng viên.
         Đối với Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tập trung ruộng đất xây dựng vùng sản xuất quy mô lớn, nâng cao hiệu quả giá trị sản xuất, thúc đẩy tích tụ ruộng đất liên kết phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo đồng chí nêu rõ các nhiệm vụ:
1. Tăng cường sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện
2. Tổ chức rà soát cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với phương thức sản xuất tập trung, áp dụng công nghệ, đồng thời quan tâm quản lý thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
3. Uu tiên nguồn lực bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết
4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát triển, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, làm tốt công tác đào tạo nghề, chuyển đổi nghề trong nông nghiệp nông thôn.
5. Tăng cường quảng bá, tổ chức sản xuất các sản phẩm chủ lực có lợi thế của địa phương trên các vùng sản xuất tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với phát triển kinh tế thương hiệu OCOP( mỗi xã một sản phẩm) để không ngừng nâng cao giá trị tạo ra bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp.
 6. Phát triển mạnh các hình thức tổ chức sản xuất theo kinh tế tập thể nhất là tổ hợp tác, hợp tác xã, thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào liên doanh liên kết tạo chuổi giá trị khép kín bền vững.
7. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các hình thức tập trung ruộng đất, xây dựng mô hình liên kết sản xuất tập trung quy mô lớn ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp.
Đối với Nghị quyết 06/NQ-HU ngày 30/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phát triển Đảng viên trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo đồng chí nêu rõ: Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên hiện có 45 đảng bộ, chi bộ trực thuộc (23 đảng bộ xã, thị trấn; 12 đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp;10 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp); 375 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (trong đó có 221 chi bộ thôn, tổ dân phố); 10.822 đảng viên (trong đó 9.921 đảng viên khối xã, thị trấn; 901 đảng viên khối cơ quan, doanh nghiệp).
        Cùng với số lượng, chất lượng đảng viên mới đã được nâng lên, nhất là nhận thức về lý tưởng củaĐảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, góp phần nâng cao sự lãnh đạovà sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong tình hình mới.
Đồng chí nhấn mạnh đối với nhiệm vụ trong thời gian tới nghị quyết nêu rõ:
 1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân
 2. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên
 3. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú
 4. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kết nạpđảng viên và công tác quản lý đảng viên
 5. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện để các đảng viên trẻ tham gia các hoạt động của thôn, tổ dân phố

        Cũng tại hội nghị các đại biểu tham dự đã phát biểu thảo luận, các đại biểu đều thống nhất sẽ tập trung triển khai học tập và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh và Huyện một cách nghiêm túc, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học tập Nghị quyết và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Bên cạnh đó các đại biểu cũng  tập trung vào nội dung chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh và Huyện.
hoc NQ 3
Đồng chí Lê Quang Nghĩa - Bí thư Đảng ủy kết luận hội nghị
     
       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Lê Quang Nghĩa đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các đại biểu. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh và Huyện đạt kết quả cao trên địa bàn xã, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh và Huyện là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo./.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay236
  • Tháng hiện tại30,701
  • Tổng lượt truy cập2,082,071
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây