BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cẩm Mỹ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ năm - 05/01/2023 16:07 68 0
BÁO CÁO
Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cẩm Mỹ
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
      ỦY BAN NHÂN DÂN
              XÃ CẨM MỸ
 
 

             Số:       /BC-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Cẩm Mỹ, ngày     tháng     năm 2022
BÁO CÁO
Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cẩm Mỹ
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện
Xác định việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) là nhiệm vụ quan trọng nên ngay từ đầu năm cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để tổ chức triển khai các điều kiện để xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2022 và những năm tiếp theo. UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 11/03/2022 về thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và các văn bản khác có liên quan đến việc tổ chức thực hiện các nội dung của tiêu chí. Thông qua Hội nghị giao ban và trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử xã đã tập trung tuyên truyền các văn bản về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm: Quyết định 25/2021/QĐ-TTg; Thông tư 09/2021/TT-BTP, Quyết định 318/QĐ-TTg; quyết định 1723/QĐ-BTP.
2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu
a) Đối với tiêu chí 1:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 01/02 chỉ tiêu.
 - Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/02 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 09/10 điểm.
b) Đối với tiêu chí 2:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/06 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 03/06 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/06 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 27/30 điểm.
c) Đối với tiêu chí 3:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/03 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/03 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 14/15 điểm.
d) Đối với tiêu chí 4:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/05 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 02/05 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 18/20 điểm.
đ) Đối với tiêu chí 5:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/04 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.
3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.
b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 94/100 điểm (sau khi làm tròn)
c) Trong năm đánh giá, UBND xã Cẩm Mỹ không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.
II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục
1. Thuận lợi:
Việc triển khai đánh giá tiếp cận pháp luật đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc đảm bảo công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật. Những tác động của việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật: giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật dễ dàng hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân dần được nâng cao, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm, hình thức tuyên truyền pháp luật đa dạng, việc tiếp cận các thông tin pháp luật đa dạng. Phát huy được tính dân chủ ở cơ sở.
2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân:
Năm 2022 là năm triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh đã xảy ra trên địa bàn, đại dịch Covid19 mặc dù đã được khống chế nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai nhiệm vụ của địa phương nói chung và công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã nói riêng. Trong quá trình triển khai thực hiện sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể còn chậm, chưa kịp thời, việc thực hiện một số tiểu tiêu chí về tiếp cận pháp luật chưa chủ động để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai các tiêu chí còn lúng túng, khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của cơ quan chuyên môn. Một số chỉ tiêu của tiêu chí đòi hỏi mức độ đạt điểm còn khá cao.
3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục:
Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về ý nghĩa tác động của công tác xây dựng, đánh giá xã tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng ban, ngành đoàn thể, đơn vị thôn xóm trong việc tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở để nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân.
III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện
1. Mục tiêu thực hiện: phấn đấu trong năm 2022 và các năm tiếp theo xã được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2. Kế hoạch thực hiện (những nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu cần nâng cao chất lượng, đảm bảo thực chất kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật):
+ Các ban ngành, đoàn thể được phân công phụ trách các tiêu chí ngay từ đầu năm cần chủ động xây dựng Kế hoạch, xây dựng lộ trình triển khai thực hiện, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn để tránh bị động trong quá trình xây dựng hồ sơ và tổ chức thực hiện.
+ Cần thường xuyên duy trì và cũng cố, nhân rộng thêm các mô hình tuyên truyền pháp luật tại các câu lạc bộ ở thôn xóm, đồng thời tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật qua hệ thống truyền thanh cơ sở và trang thông tin điện tử xã.
+ Chủ động phối hợp với các cơ quan cấp trên để tăng cường tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp đến tận người dân.
+ Đề nghị Trung tâm pháp lý Nhà nước tỉnh hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc cấp phát các tờ gấp, tờ rơi miễn phí cho nhân dân và về tại địa phương để trợ giúp pháp lý trực tiếp cho các đối tượng được trợ giúp khi có yêu cầu.
+ Đề nghị UBND xã quan tâm bố trí kinh phí hoạt động tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 Ủy ban nhân dân xã Cẩm Mỹ kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định công nhận xã Cẩm Mỹ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.
Kèm theo báo cáo này gồm có:
1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;
2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có);
3. Tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Nơi  nhận:
- UBND huyện Cẩm Xuyên;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ xã;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- Lưu: VT; TP.                                            
      
             TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
                        CHỦ TỊCH


                      Hà Huy Hùng


 

Tác giả bài viết: Nguồn tư pháp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,600
  • Tháng hiện tại27,189
  • Tổng lượt truy cập2,078,559
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây