Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý 1 năm 2022, một số giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022

Chủ nhật - 19/06/2022 21:55 2.382 0
Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý 1 năm 2022, một số giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022

Năm 2022 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2026, mức lương cơ sở năm 2021 không tăng nên các định mức chi cơ bản vẫn giữ nguyên không có nhiều thay đổi; Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách quý 1 năm 2022 trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức. Ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, biến động của giá cả thị trường, việc đấu giá đất tại những vùng đã quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn;
Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của Hội đồng Nhân dân xã Cẩm Mỹ khóa XX kỳ họp thứ 2 về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2022. Ủy ban Nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện công tác thu chi ngân sách quý 1 năm 2022 như sau:
I. Về thu ngân sách:
Tổng thu ngân sách xã quý 1 năm 2022: 2.141,5 triệu đồng. Nếu loại trừ số thu chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 và thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên thì số thu thực tế quý 1 năm 2022 là: 1.358,0 triệu đồng, đạt 22,44% so với kế hoạch. Trong đó:
          - Thu ngân sách trên địa bàn: 130,9 triệu đồng.
          - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.860,7 triệu đồng.
          - Thu chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022: 149,9 triệu đồng
1. Các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
Tính đến hết tháng 3 năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn là 130,9 triệu đồng đạt 11,45% so với kế hoạch HĐND xã. Trong đó, một số nguồn thu đạt và vượt kế hoạch quý 1 năm 2022 như:
1.1) Thu lệ phí trước bạ nhà đất: Tổng thu 40,8 triệu đồng, đạt 81,60% so với kế hoạch.
1.2) Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp: Tổng thu 15,9 triệu đồng đạt 28,70% so với kế hoạch
Tuy nhiên, bên cạnh đó một số nguồn thu đạt kết quả còn thấp như:
1.3) Tiền cấp quyền sử dụng đất, tổng thu 64,2 triệu đồng, đạt 7,13% so với kế hoạch HĐND xã và UBND huyện Cẩm Xuyên giao
1.4) Thu phí, lệ phí: Tổng thu 2,1 triệu đồng, đạt 24,71% so với kế hoạch
1.5) Thu khác ngân sách tại xã: Chưa thực hiện
1.6) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Tổng thu 0,6 triệu đồng, đạt 12,77% so với kế hoạch
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:
Tổng thu 3 tháng đầu năm 2022: 1.860,7 triệu đồng; trong đó thu bổ sung cân đối ngân sách: 1.227,0 triệu đồng, đạt 25% so với kế hoạch, thu bổ sung có mục tiêu: 633,7 triệu đồng..
3. Đánh giá công tác thu ngân sách trên địa bàn:
Ngay từ đầu năm Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung cao cho công tác triển khai các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn; Ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thu ngân sách, chống thất thu ngân sách; Chủ động rà soát các nguồn thu, tăng cường đôn đốc thu. Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách quý 1/2022 đạt còn thấp so với kế hoạch HĐND xã và UBND huyện giao.
II. Về chi ngân sách:
Tổng chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2022: 1.698,4 triệu đồng, đạt 28,06% so với kế hoạch. Cụ thể các nội dung chi như sau:
1. Về chi đầu tư phát triển:
Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được chú trọng. Tổ chức thực hiện đảm bảo quy trình Luật Đầu tư công. Ưu tiên tối đa nguồn vốn để thực hiện trả nợ, các công trình chuyển tiếp, nếu còn nguồn vốn mới bố trí khởi công các công trình thiết yếu. Hạn chế không để phát sinh tình trạng nợ đọng XDCB.
          Tổ chức giải phóng mặt bắng, khởi công xây dựng đường trục xã TX 03, cầu Nguyên Bút, Cầu Bến Sặt. Lập dự toán và triển khai làm hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến QL8C.
Hoàn thiện hồ sơ duy tu bảo dưỡng thường xuyên năm 2021. Hoàn thiện hồ sơ dự toán làm giao thông, kênh mương nội đồng năm 2022 theo cơ chế hổ trợ xi măng các cấp. 3 tháng đầu năm 2022, triển khai phong trào làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được triển khai thực hiện: thôn Mỹ Trung làm mặt bằng đổ nối 1m đường bê tông đảm bảo mặt 4m để tiến hành rải thảm cacboncor dài 1426m, thôn Mỹ Yên đổ 750 m đường trục thôn theo cơ chế hổ trợ xi măng năm 2022.
 Phối hợp điện lực Cẩm Xuyên di dời 13 cột điện nằm trong hành lang, giải phóng mặt bằng các hộ tại thôn Mỹ Lâm để bàn giao cho đơn vị thi công đường TX03.
Tổng chi đầu tư phát triển 3 tháng năm 2022: 400,0 triệu đồng, đạt 44,44% so với kế hoạch.
 2. Về chi thường xuyên:
Tổng chi ngân sách 3 tháng năm 2022: 1.298,4 triệu đồng, đạt 25,88% so với kế hoạch, trong đó:
2.1) Chi Quốc phòng-An ninh:
Tổng chi 3 tháng đầu năm 2022: 102,8 triệu đồng, đạt 1,31% so với kế hoạch 2.2) Chi sự nghiệp VHTT-TDTT:
Tổng chi 3 tháng đầu năm 2022: 8,3 triệu, đạt 5,29% so với kế hoạch
2.3) Chi sự nghiệp môi trường:
Tổng chi 3 tháng đầu năm 2022: 20 triệu đồng đạt 42,55% so với kế hoạch
2.4) Chi sự nghiệp kinh tế:
Tổng chi 3 tháng năm 2022: 9,1 triệu đồng đạt 2,76% so với kế hoạch.
2.5) Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể:
Tổng chi 3 tháng đầu năm 2022: 809,1 triệu đồng đạt 22,39% so với kế hoạch.
2.6) Chi sự nghiệp xã hội:
Tổng chi 3 tháng đầu năm 2022: 131,6 triệu đồng đạt 50,38% so với kế hoạch
3. Đánh giá thực hiện công tác chi ngân sách:
Chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2022 cơ bản theo tiến độ dự toán đầu năm, điều hành ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về tiết kiệm chi ngân sách, luôn bám sát dự toán đã được HĐND xã phân bổ theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 để tổ chức thực hiện.
Trên cơ sở hướng dẫn của ngành cấp trên, Ban Tài chính Ngân sách đã tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ sát đúng với điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt là định mức chi nhằm minh bạch và công khai hóa các chế độ chính sách liên quan đến con người. Nhờ vậy các nguồn thu của UBND xã được sử dụng có hiệu quả, cơ sở vật chất của cơ quan không ngừng được cải tạo, mua sắm, các phương tiện thiết bị làm việc được hiện đại hóa như: Máy tính, máy in, máy photocopy, kết nối internet bảo trì phần mềm; Tham mưu quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, đảm bảo thu đủ, chi đúng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó, góp phần tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách.
Phần II. Nguyên nhân tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm và một số giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022:
1. Nguyên nhân tồn tại:
- Công tác lập và giao dự toán một số nguồn thu chưa sát với tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt là thu tiền cấp quyền sử dụng đất, do đó, phần nào đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách.
- Công tác thu và quản lý các sắc thuế trên địa bàn có lúc chưa được chú trọng. Thu nhập của nhân dân chưa cao, sự phối kết hợp của một số tổ chức, đơn vị chưa đồng bộ nên công tác vận động đóng góp tự nguyện để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, XD Nông thôn mới gặp nhiều khó khăn.
2. Bài học kinh nghiệm và một số giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022:
          - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ; sự vào cuộc của chính quyền; sự phối hợp của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong công tác thu ngân sách. Đặc biệt là thu cấp quyền sử dụng đất.
          - Tích cực tuyên truyền vận động đóng góp tự nguyện của Nhân dân trong thực hiện đầu tư xây dựng CSHT, đầu tư XD Nông thôn mới.
          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế, chống thất thu ngân sách.
- Bám sát dự toán thu, chi ngân sách đã được HĐND xã phê duyệt từ đầu năm để tính toán, cân đối nguồn thu, nhằm thực hiện chi đúng, chi đủ đối với các nhiệm vụ chi trọng tâm và tạm dừng những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết.
- Tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, trên cơ sở đó đảm bảo, ưu tiên nguồn thực hiện các chế độ, chính sách và an sinh xã hội như tiền lương, phụ cấp, trợ cấp các đối tượng, BHXH, BHYT...;
          - Chú trọng công tác công khai ngân sách theo đúng chế độ quy định.
Trên đây, là nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2022; Một số nguyên nhân, tồn tại hạn chế và giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022./.
 

Tác giả bài viết: Nguồn Kế toán

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay447
  • Tháng hiện tại4,808
  • Tổng lượt truy cập2,023,554
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây