QĐ 182 Về việc ban hành tạm thời chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

Thứ ba - 18/06/2019 15:51 188 0
Quyết định về việc ban hành tạm thời chính sách khuyến khích phát triển sản xuất,hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM MỸ
 
 

Số: 182/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Cẩm Mỹ, ngày 27 tháng 12 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tạm thời chính sách khuyến khích phát triển sản xuất,
hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019


Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/NQ-HĐND ngày 19/01/2018 của Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo công tác quân sự địa phương và an ninh trật tự năm 2018;
Căn cứ văn bản số: 18/HĐND, ngày 25/12/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc đồng ý chủ trương ban hành cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất, hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho các thôn, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã;
Sau khi được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy,
QUYẾT ĐỊNH:
           Điều 1: Ban hành tạm thời một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:
1. Đối với chính sách khuyến khích phát triển sản xuất:
1.1. Hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha để tổ chức khoanh vùng sản xuất màu tập trung (khuyến khích vùng tập trung sản xuất sắn cao sản liên kết, sản xuất lạc, ngô, khoai, ớt cay,... yêu cầu các vùng sản xuất phải có diện tích 01 ha trở lên, khoanh vùng bằng cọc bê tông, kéo dây thép gai). Định mức toàn xã hỗ trợ tối đa 40 ha.
Yêu cầu: các thôn lập danh sách cụ thể, gửi UBND xã qua Ban nông nghiệp để kiểm tra, tham mưu, phê duyệt.
1.2. Hỗ trợ 50% giống mới để triển khai mô hình sản xuất lúa thử nghiệm trên địa bàn, tối thiểu 02ha/vùng. Mức hỗ trợ tối đa toàn xã là 5.000.000 đồng. Yêu cầu các thôn lập danh sách, gửi UBND xã qua Ban nông nghiệp để kiểm tra, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, phê duyệt.
1.3. Hỗ trợ 5.000.000 đồng xây dựng điểm 02 mô hình phá bờ thửa nhỏ, tạo thành thửa lớn sản xuất lúa tập trung. Yêu cầu: mỗi thửa lớn sau khi phá bờ phải có diện tích 0,5 ha, mỗi vùng phải có diện tích 05ha trở lên.
Yêu cầu: các thôn lập danh sách, gửi UBND xã qua Ban nông nghiệp để kiểm tra, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, phê duyệt.
1.4. Hỗ trợ 1.000.000 đồng/mô hình, tối đa 03 mô hình để mua giống xây dựng 03 mô hình trồng cây Vằng tập trung, có diện tích tối thiểu 500 m2.
Yêu cầu: các thôn lập danh sách, gửi UBND xã qua Ban nông nghiệp để kiểm tra, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, phê duyệt.
1.5. Hỗ trợ tối đa 40% giống ngô, giống ớt cay sản xuất tại các vùng tập trung. Định mức hỗ trợ tối đa 40 ha trên địa bàn toàn xã.
Yêu cầu: các thôn lập danh sách, gửi UBND xã qua Ban nông nghiệp để kiểm tra, phê duyệt.
1.6. Hỗ trợ 3.500.000 đồng thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp xã Cẩm Mỹ.
2. Đối với xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu:
2.1. Hỗ trợ kinh phí xăng xe cho đội ngũ các thôn xóm (Bí thư, thôn trưởng, thôn phó, công an viên, thôn đội trưởng, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng, tổ phó các tổ liên gia, hộ gia đình tiêu biểu,...) đi tham khảo thực tế, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại các xã lân cận, theo định mức 75.000 đồng/người, mỗi đơn vị không quá 20 người. Phê duyệt chậm nhất 15/3/2019. Yêu cầu các thôn lập danh sách thành phần của đơn vị, gửi UBND xã phê duyệt.
2.2. Hỗ trợ mỗi thôn tối đa 2.000.000 đồng thuê máy cưa phục vụ công tác phá bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ. Hoàn thiện thẩm định chậm nhất 15/4/2019.
Yêu cầu: các thôn lập danh sách các hộ gia đình, số lượng cây cần cắt bỏ, tổng số ca máy dự kiến, gửi UBND xã kiểm tra, phê duyệt trước khi thực hiện.
2.3. Hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng đề án, phương án, dự toán xây dựng khu dân cư và phương án, thiết kế, in ấn bản vẽ sơ đồ vườn hộ cho tất cả các gia đình trên địa bàn xã (đối với vườn hộ có diện tích 500­m2 trở lên).
2.4. Thưởng 3.000.000 đồng/vườn cho các hộ gia đình đăng ký xây dựng vườn mẫu, hoàn thành các tiêu chí (trừ các vườn đã được hưởng chính sách của tỉnh) và được cấp có thẩm quyền công nhận (được Đoàn liên ngành của huyện và của Tỉnh đánh giá đạt). Định mức tối đa 15 vườn mẫu/toàn xã. Hoàn thành chậm nhất 30/10/2019.
Yêu cầu: các thôn lập và gửi danh sách đăng ký xây dựng vườn mẫu về UBND xã qua chuyên trách nông thôn mới trước ngày 10/01/2019.
2.5. Thưởng 45 triệu đồng/thôn (khu dân cư) cho các thôn đăng ký thực hiện hoàn thành các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và được cấp có thẩm quyền công nhận (được Đoàn liên ngành của huyện và của Tỉnh đánh giá đạt), nhưng không trùng cơ chế chính sách thưởng của tỉnh và huyện. Hoàn thành thẩm định chậm nhất ngày 15/11/2019.
Yêu cầu: các thôn đăng ký xây dựng khu dân cư mẫu về UBND xã qua chuyên trách nông thôn mới trước ngày 10/01/2019.
2.6. Thưởng 15 triệu đồng/thôn (khu dân cư) đối với các thôn Mỹ Đông, Mỹ Hà, Mỹ Lâm, Mỹ Trung, Quốc Tuấn, thưởng 80 triệu đồng đối với thôn Mỹ Phú; thưởng 70 triệu đồng đối với thôn Mỹ Yên, thưởng 40 triệu đồng đối với thôn Mỹ Sơn: xây dựng tiêu chí cơ sở vậy chất văn hóa (gồm Nhà văn hóa, khu thể thao, sân chơi cho người già và trẻ em) đạt chuẩn theo quy định, được các cấp có thẩm quyền công nhận. Hoàn thành thẩm định chậm nhất 30/10/2019.
2.7. Hỗ trợ xây dựng hố rác phân loại rác hữu cơ tại vườn hộ gia đình, định mức 50kg xi măng/hố. Quy định thể tích hố 1m x 1m x 1m. Giao Ban TN&MT phối hợp với Hội LHPN xã triển khai.
3. Đối với đường giao thông, rãnh thoát nước trong khu dân cư:
3.1. Hỗ trợ các thôn đăng ký phấn đấu về đích khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2019 là 13 (mười ba) ca máy, các thôn còn lại 10 (mười) ca máy để chỉnh trang các trục chính hệ thống đường giao thông khu dân cư, đường giao thông nội đồng đảm bảo quy định của tiêu chí, theo cơ chế xã hỗ trợ kinh phí thuê máy (định mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/ca), thôn xóm và nhân dân huy động và chi trả kinh phí tiền dầu. Hoàn thành và được nghiệm thu chậm nhất 15/6/2019.  
Yêu cầu: các thôn tổng hợp khối lượng công việc, địa điểm thực hiện, gửi về UBND xã qua ban GTTL-XD để kiểm tra, tham mưu phê duyệt trước 10/01/2019.
3.2. Hỗ trợ kinh phí xây dựng rãnh thoát nước bằng bê tông hoặc xây gạch có đổ đáy và áo trong các tuyến đường trục chính, tuyến làm điểm nhấn của thôn (khẩu diện tối thiểu 30 cm x 30 cm), cụ thể:
- Đối với các thôn Mỹ Hà, Mỹ Phú, Quốc Tuấn hỗ trợ tối đa 800m/thôn.
- Đối với các thôn Mỹ Yên, Mỹ Lâm, Mỹ Trung, Mỹ Sơn, Mỹ Đông hỗ trợ tối đa 1.000m/thôn.
- Đối với các thôn đăng ký xây dựng hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2019 hỗ trợ thêm 250m/khu (nếu không đạt chuẩn thì không hỗ trợ phần này).
- Định mức hỗ trợ: 30.000 đồng/m (mét dài).
- Hoàn thành và nghiệm thu chậm nhất 15/6/2019.
Yêu cầu: các thôn tổng hợp khối lượng, địa điểm thực hiện, gửi về UBND xã qua ban GTTL-XD để kiểm tra, tham mưu phê duyệt trước 10/01/2019.
3.3. Hỗ trợ xây bồn hàng rào xanh bằng gạch hoặc đổ bê tông tại các tuyến đường trục chính, tuyến điểm nhấn của thôn, cụ thể:
- Đối với các thôn Mỹ Hà, Mỹ Phú, Quốc Tuấn hỗ trợ tối đa 2.000m/thôn.
- Đối với các thôn Mỹ Yên, Mỹ Lâm, Mỹ Trung, Mỹ Sơn, Mỹ Đông hỗ trợ tối đa 3.000m/thôn.
- Đối với các thôn đăng ký xây dựng hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2019 hỗ trợ thêm 1.000m/khu (không đạt chuẩn thì không hỗ trợ phần này).
- Định mức hỗ trợ: 5.000 đồng/m (mét dài). Yêu cầu nghiệm thu: các tuyến được hỗ trợ xây bồn thì phải được trồng cây hàng rào xanh. Đối với những tuyến trục chính, tuyến điểm nhấn mà các thôn đã tổ chức xây dựng bồn thì chuyển đổi hỗ trợ cây chuỗi ngọc, với mức hỗ trợ tương ứng giá trị xây bồn.
- Hoàn thành và nghiệm thu chậm nhất 15/6/2019.
Yêu cầu: các thôn tổng hợp khối lượng công việc, địa điểm thực hiện, gửi về UBND xã qua ban GTTL-XD để kiểm tra, tham mưu phê duyệt trước 10/01/2019.
3.4. Hỗ trợ kinh phí tổ chức di dời các cột điện vi phạm hành lang giao thông trục chính của xã, của các thôn (các thôn phải bố trí vị trí di chuyển cột). Định mức 100 cột x 350.000 đồng/cột.
Điều 2: Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí cấp quyền sử dụng đất năm 2018 (chuyển nguồn sử dụng sang hỗ trợ sản xuất, xây dựng NTM), các nguồn kinh phí tăng thu ngân sách, huy động khác của xã trong năm 2019.
Giao ban tài chính ngân sách xã dự kiến nguồn kinh phí thực hiện, chuyên trách xây dựng nông thôn mới xã và các ngành liên quan tổng hợp đề xuất của các đơn vị, kiểm tra, tham mưu phê duyệt; hướng dẫn trình tự, thủ tục cho các thôn, tổ chức, cá nhân thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND xã để theo dõi và chỉ đạo.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ chế chính sách hỗ trợ của UBND xã trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.
Tất cả các nội dung thuộc chính sách hỗ trợ nêu tại điều 1 của Quyết định này phải được Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, thống nhất, phê duyệt trước khi triển khai thực hiện tại cơ sở. Các tổ chức, cá nhân thực hiện sai mục đích của các chính sách thì không quyết toán.
Đề nghị các ban nghành, đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, Ban phát triển các thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho nhân dân, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách này, tổ chức theo giỏi, đánh giá, đăng ký với UBND xã, định kỳ báo cáo cho UBND xã để tổng hợp, theo dõi và kiểm tra.
Điều 4: Văn phòng HĐND - UBND, Ban tài chính ngân sách, chuyên trách nông thôn mới xã, các ban ngành, đoàn thể cấp xã, các thôn xóm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- VP điều phối XDNTM huyện (báo cáo)
- TTr: ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã
- UBMTTQ, các đoàn thể cấp xã;
- Thành viên BCĐ, BQLXDNTM xã;
- Các ban ngành, Đài truyền thanh xã;
- Cấp ủy, BCH các thôn;
- Lưu: VT, KT, NTM.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hà Huy Hùng

 
 
NỘI DUNG TRIỂN KHAI THÀNH TIỀN
1. Đối với chính sách khuyến khích phát triển sản xuất: 121.000.000
1.1. Hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha để tổ chức khoanh vùng sản xuất màu tập trung (khuyến khích vùng tập trung sản xuất sắn cao sản liên kết, sản xuất lạc, ngô, khoai, ớt cay,... yêu cầu các vùng hỗ trợ phải có diện tích 01 ha trở lên, khoanh vùng bằng cọc bê tông, kéo dây thép gai). Định mức toàn xã hỗ trợ tối đa 40 ha. 80.000.000
1.2. Hỗ trợ 50% giống mới để triển khai mô hình sản xuất lúa thử nghiệm trên địa bàn. Mức hỗ trợ tối đa toàn xã là 5.000.000 đồng. 5.000.000
1.3. Hỗ trợ 2.500.000 đồng/mô hình xây dựng điểm mô hình phá bờ thửa nhỏ, tạo thành thửa lớn sản xuất lúa tập trung. Yêu cầu: mỗi thửa lớn sau khi phá bờ phải có diện tích 01 ha, mỗi vùng phải có diện tích 05ha trở lên. 5.000.000
1.4. Hỗ trợ 1.000.000 đồng/mô hình, tối đa 03 mô hình để mua giống xây dựng 03 mô hình trồng cây Vằng tập trung, có diện tích tối thiểu 500 m2. 3.000.000
1.5. Hỗ trợ tối đa 40% giống ngô, giống ớt cay sản xuất tại các vùng tập trung. Định mức hỗ trợ tối đa 40 ha trên địa bàn toàn xã. 25.000.000
1.6. Hỗ trợ 3.500.000 đồng thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Cẩm Mỹ 3.000.000
2. Đối với xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu: 428.000.000
2.1. Hỗ trợ kinh phí xăng xe cho đội ngũ các thôn xóm (Bí thư, thôn trưởng, thôn phó, công an viên, thôn đội trưởng, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng, tổ phó các tổ liên gia, hộ gia đình tiêu biểu,...) đi tham khảo thực tế, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại các xã lân cận, theo định mức 75.000 đồng/người, mỗi đơn vị không quá 20 người. 12.000.000
2.2. Hỗ trợ mỗi thôn tối đa 2.000.000 đồng thuê máy cưa phục vụ công tác phá bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ (yêu cầu: các thôn lập danh sách các vườn cần phá bỏ, gửi UBND kiểm tra, phê duyệt trước khi thực hiện). 16.000.000
2.3. Hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng phương án, dự toán xây dựng khu dân cư và phương án, thiết kế, in bản vẽ sơ đồ vườn hộ các gia đình trên địa bàn xã (đối với vườn hộ có diện tích 500­m2 trở lên).  
2.4. Thưởng 3.000.000 đồng/vườn cho các hộ gia đình đăng ký xây dựng vườn mẫu, hoàn thành các tiêu chí (trừ các vườn đã được hưởng chính sách của tỉnh) và được cấp có thẩm quyền công nhận (được Đoàn liên ngành của huyện và của Tỉnh đánh giá đạt). Định mức tối đa 15 vườn mẫu/toàn xã. 45.000.000
2.5. Thưởng 45 triệu đồng/thôn (khu dân cư) cho các thôn đăng ký thực hiện hoàn thành các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và được cấp có thẩm quyền công nhận (được Đoàn liên ngành của huyện và của Tỉnh đánh giá đạt), nhưng không trùng cơ chế chính sách thưởng của tỉnh và huyện. 90.000.000
2.6. Thưởng 15 triệu đồng/thôn (khu dân cư) đối với các thôn Mỹ Đông, Mỹ Hà, Mỹ Lâm, Mỹ Trung, Quốc Tuấn, thưởng 80 triệu đồng đối với thôn Mỹ Phú; thưởng 70 triệu đồng đối với thôn Mỹ Yên, thưởng 40 triệu đồng đối với thôn Mỹ Sơn: xây dựng tiêu chí cơ sở vậy chất văn hóa (gồm Nhà văn hóa, khu thể thao, sân chơi cho người già và trẻ em) đạt chuẩn theo quy định, được các cấp có thẩm quyền công nhận. Hoàn thành thẩm định chậm nhất 30/10/2019. 265.000.000
3. Đối với đường giao thông, rãnh thoát nước trong khu dân cư: 559.000.000
3.1. Hỗ trợ các thôn đăng ký phấn đấu về đích khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2019 là 13 (mười ba) ca máy, các thôn còn lại 10 (mười) ca máy để chỉnh trang các trục chính hệ thống đường giao thông khu dân cư, đường giao thông nội đồng đảm bảo quy định của tiêu chí, theo cơ chế xã hỗ trợ kinh phí thuê máy (định mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/ca), thôn xóm và nhân dân huy động và chi trả kinh phí tiền dầu, phải được nghiệm thu hoàn thành trước 15/6/2019. 172.000.000
3.2. Hỗ trợ kinh phí xây dựng rãnh thoát nước bằng bê tông hoặc xây gạch có đổ đáy và áo trong các tuyến đường trục chính, tuyến làm điểm nhấn của thôn (khẩu diện tối thiểu 30 cm x 30 cm). 237.000.000
3.3. Hỗ trợ xây bồn hàng rào xanh bằng gạch hoặc đổ bê tông tại các tuyến đường trục chính, tuyến điểm nhấn của thôn. 115.000.000
3.4. Hỗ trợ kinh phí tổ chức di dời các cột điện vi phạm hành lang giao thông trục chính của xã, của các thôn (các thôn phải bố trí vị trí di chuyển cột). Định mức 100 cột x 350.000 đồng/cột. 35.000.000
4. Tổng kinh phí thực hiện 1.108.000.000

                                                                                                            UBND XÃ CẨM MỸ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,761
  • Tháng hiện tại27,350
  • Tổng lượt truy cập2,078,720
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây